Sökning: "äganderätt vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden äganderätt vatten.

 1. 1. Flytande bostäder i Oceanhamnen - hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Hakegård; Karolina Ljungström; [2022]
  Nyckelord :Property formation; property development; Helsingborg; floating homes; houseboat; land development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flytande bostäder är inte ett nytt koncept, men under de senaste 20 åren har boende på vatten dykt upp i planarbetet i svenska kommuner samt etableras på marknaden. Helsingborgs stad har visat intresse för konceptet och har tankar på att införa flytande villor i det nya området Oceanhamnen - vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Samernas rättigheter och inflytande över sina traditionella landområden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Envall; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; samer; landrättigheter; ursprungsbefolkning; minoritet; självbestämmande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Sami have lived in Sweden since the time before colonization and land borders. Nevertheless, the Swedish state doesn’t recognize any ownership of land and only some rights within their traditional land. Sweden has received international criticism repeatedly for the treatment of the Sami. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Persson; [2018]
  Nyckelord :Klimatanpassningsåtgärd; markavvattning; vattenverksamhet; gemensamhetsanläggning; miljöbalken; lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of climate change, our society will need to start to adapt to the changing conditions. With these changes the risk of floods, races, spills and erosion along the coasts, lakes and streams of Sweden will increase. LÄS MER

 4. 4. Ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erika Montelius; Pavlovic Marija; [2018]
  Nyckelord :Compensation; water protection; water supply; Ersättning; vattenskyddsområde; vattentäkt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det går att reglera lagstiftning gällande ersättning vid rådighetsinskränkning på den enskilda fastighetsägarens mark, i de fall då expropriation sker i syfte att främja miljöskydd för specifikt ändamål. Utredningen avgränsas till miljöskyddet, specifikt vattenskyddsområden. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av allmänna gång- och cykelvägar på kvartersmark : utan rättsligt genomförande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Ida Dalhammer; [2015]
  Nyckelord :Planning and building Act; Formation of property Act; detail development plan; optional rules; private property area; reserve of land; x-area; official easements; Plan- och bygglagen; fastighetsbildningslagen; detaljplan; frivilliga planbestämmelser; kvartersmark; markreservat; x-område; officialservitut;

  Sammanfattning : Detaljplaner reglerar hur Sveriges mark och vatten ska användas. Detaljplanering regleras i plan- och bygglagen (2010:900). En detaljplan ska ange vad som är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. Allmän plats får beträdas av allmänheten och ägs av kommunen. LÄS MER