Sökning: "ägarförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet ägarförändringar.

 1. 1. Lokalisering av huvudkontor bland Sveriges största företag : En studie om drivkrafter som förklarar huvudkontorens lokalisering

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecca Jarlheden; Lovisa Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Branschtillhörighet; drivkraft; flytt; huvudkontor; inflyttningar; lokalisering; skatter; storlek; utflyttningar; ägarförändringar; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Utflyttningar av huvudkontor ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1990-talet och medförde en stor debatt i det svenska näringslivet. Ämnet fick även ökad uppmärksamhet i ekonomisk forskning eftersom det befarades leda till långsiktiga negativa effekter för samhället. LÄS MER

 2. 2. Ägarstrukturens påverkan på avkastningen för IPO:s : En studie på den svenska marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Pahlett Philip; Sandström Martin; [2015]
  Nyckelord :Ownership structure; Agent problem; Portfolio Theory; IPOs; Return; Ägarstruktur; Agentproblematiken; Portföljvalsteori; Börsintroduktioner; Avkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Thomsen och Pedersen (2007), Abrahamson och De Ridder (2014), Fama och Jensen (1983), Gilson (2006) samt Michel et al. (2013) kommer samtliga fram till att ett bolags ägarstruktur samt att en kontrollägare har en direkt positiv påverkan på ett bolags prestation och dess avkastning. LÄS MER

 3. 3. 40 kap. 12 § Inkomstskattelagen : En rättslig analys av lagrummet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Christoffer Olsson; [2012]
  Nyckelord :Amount blocking; legislation concerning deficit; chapter 40 § 12 Swedish income tax law; deficit period; deficit; Underskott; beloppsspärr; underskottsavdragslagen; 40 kap. 12 § IL; underskottsperiod;

  Sammanfattning : Enligt huvudregeln i svensk skatterätt ska företag som tidigare år redovisat underskott dra av underskottet det följande beskattningsåret. Till huvudregeln följer begränsningar i avdragsrätten, vilka aktualiseras först vid ägarförändringar. En begränsningsregel som har fått mycket uppmärksamhet är den som följer av 40 kap. LÄS MER

 4. 4. Koncernbidragsspärren - En analys av gällande rätt ur ett företagsperspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Sanna Olsson; [2012]
  Nyckelord :Losses being carry forward; the restrictive rule prohibits offsetting tax losses in an acquired loss-making company against group contributions received from other group companies; in what order group contributions should be considered when being offset against existing deficits; Tidigare års underskott; koncernbidragsspärren; turordning av mottagna koncernbidrag vid kvittning av befintliga underskott; slussningsregeln;

  Sammanfattning : Vad gäller reglerna om tidigare års underskott utgör koncernbidragsspärren en spärregel till den annars gällande huvudregeln att tidigare års förluster får kvittas mot framtida vinster. Koncernbidragsspärren inträder vid ägarförändringar och innebär förenklat att ett underskottsföretag är förhindrat att, under en period om fem år, kvitta kvarstående underskott mot koncernbidrag som underskottsföretaget mottar från företag som inte ingick i koncernen före ägarförändringen (nya företag). LÄS MER

 5. 5. Regleringen av tidigare års underskott vid ägarförändringar ur ett skatteflyktsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Edvard Hall; [2011]
  Nyckelord :Tidigare års underskott; skatteflykt; ägarförändring[ar]; 40 kap IL.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 40th chapter of the Swedish Income Tax Act (Inkomstskattelagen) limits how corporation can make tax deductions for tax losses carried forward. The regulation aims at stopping undue exploitation of the combination of the possibility to balance losses carried forward with future gains and the possibility to group consolidate for tax purposes. LÄS MER