Sökning: "ägarskifte"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet ägarskifte.

 1. 1. Ägarnas värderingar ochbolagsstyrning i familjeföretag : En kvalitativ studie kring familjeföretagsägaresföretagsmässiga värderingar och hur det har implementeratsi bolagsstyrningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Joseph Berg; Alexander Gyllenstierna; [2021]
  Nyckelord :family business; family ownership logic; shareholder logic; corporate governance; familjeföretag; familjeägarlogik; aktieägarlogik; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjeföretag är en vanlig företagstyp både i Sverige och i världen och har vanligtvis bolagsformen aktiebolag. Definitionen av ett familjeföretag innebär att en majoritet av företaget ska ägas och kontrolleras av en familj som antingen grundat eller förvärvat företaget. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Elinore Einarsson; [2020]
  Nyckelord :ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

  Sammanfattning : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. LÄS MER

 3. 3. Varför skjuter lantbrukare upp sina generationsskiften? : en kvalitativ intervju med lantbrukare om deras tankar kring ett sent generationsskifte

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sofia Ramgren; Daniel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :ägarskifte; generationsskifte; lantbruket; överlåtare; övertagare; generationer; revisor; change of ownership; generational change; agriculture; transferor; transfer; generations; auditor;

  Sammanfattning : År 2016 var 34% av alla lantbrukare över 65 år. Att en yrkeskår blir äldre och äldre medför en del problem, men att 1/3 är över pensionsålder i Sverige kan vara en tickande bomb. LÄS MER

 4. 4. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 5. 5. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER