Sökning: "ägarstyrning vad innebär det"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ägarstyrning vad innebär det.

 1. 1. Luften är fri - En undersökning av relationen mellan aktiebolagets vinstsyfte och övriga intressenthänsyn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathilda Schlyter; [2017]
  Nyckelord :Associationsrätt; Rättsekonomi; Aktiebolag; Vinstsyfte; Bolagsstyrning; Mänskliga rättigheter; Intressentteori; Externaliteter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktiebolaget är en mycket framgångsrik företagsform för storskaliga och riskfyllda projekt. En egenskap som anses betydelsefull för denna egenskap är aktiebolagets vinstsyfte. Idag finns aktiebolag som ekonomiskt och i fråga om politiskt inflytane kan mäta sig med stater. LÄS MER

 2. 2. Styr mot målet! - Ägarstyrning i kommunalt bolag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Fjertorp; Andreas Lindqvist; [2005]
  Nyckelord :ägarstyrning; kommunalt bolag; principal agent; styrinstrument; corporate governance; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte:Att öka förståelsen för sambandet mellan de motiv som en kommun har för att äga ett aktiebolag och utformningen av den styrning som ägaren utför. Metod:Utgångspunkten för uppsatsen är deduktiv. Utifrån befintlig teori och existerande modeller skapas en referensram. LÄS MER

 3. 3. Corporate governance ur ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotta Steerling; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Corporate governance kan definieras som ett system för kontroll och styrning av aktiebolag. I sin kärna rör begreppet förhållandet mellan ägarna till ett bolag och bolagets ledning. Begreppet brukar i Sverige vanligen översättas som ägarstyrning eller ägarpolicy. Detta är en stor och viktig del av corporate governance. LÄS MER