Sökning: "äktenskap i olika religion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden äktenskap i olika religion.

 1. 1. Hederskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maryam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Familj; äktenskap; sexualliv; våld; hot; ära; skam och skuld;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. LÄS MER

 2. 2. The Shackles of Women's Servitude : a comparative analysis of He-Yin Zhen and Emma Goldman’s views on women’s oppression and emancipation at the turn of the 20th century

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Miriam Follin; [2017]
  Nyckelord :He-Yin Zhen; He Zhen; Emma Goldman; the Birth of Chinese Feminism; early feminism; tidig feminism; anarcho-feminism; women’s suffrage criticism; livelihood; shengji; context; kontext; comparative analysis; komparativ analys; qualitative content analysis; kvalitativ innehållsanalys; History and Archaeology; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rysk-amerikanska Emma Goldman och kinesiska He-Yin Zhen kom från två olika delar av världen och var aktiva inom olika kunskapstraditioner och kulturer. Ändå var de båda anarkister som kämpade för kvinnlig frigörelse, och båda var de kritiska till de samtida rörelserna som stred för kvinnors politiska rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Islamsk feminism i Malaysia: vägen mot en förening av islam, familjerätt och konventioner om kvinnors rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Selander; [2013]
  Nyckelord :Islamic feminism; feminism; family law; Malaysia; equality; Sharia; the Quran; Philosophy and Religion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera hur islamska feminister kan se på kvinnors rättigheter och dess förenlighet med islam och tolkningar av sharia och Koranen. Huvudfrågeställningen är: hur argumenterar islamska feminister för att omtolkningar av sharia och Koranen tillsammans med andra strategier kan leda till en familjerätt förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter? Objektet för undersökningen är Malaysias familjerätt och därför har även uppsatsen en underfråga som är: Hur kan en reformerad islamsk familjerätt i Malaysia se ut för att vara förenlig med konventioner om kvinnors rättigheter? De teoretiska perspektiv som används i denna studie är Amina Waduds och Zainah Anwars teorier om hur man kan omtolka Koranen och sharia och främst omtolkningar av centrala begrepp som jag även har identifierat i primärmaterialet. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrin som kulturell praktik : Bedömningen av patienter på Ulleråkers sjukhus år 1948

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Inna Sevelius; [2011]
  Nyckelord :medicinhistoria; psykiatrihistoria; narrativ medicin; Ulleråkers sjukhus; psykogen sinnessjukdom; neuros; medicinsk bedömning; symtom; känslors historia; genus; äktenskap; 1940-tal; 1950-tal;

  Sammanfattning : Inna Sevelius: Psykiatrin som kulturell praktik: Bedömningen av patienter på Ulleråkers sjukhus år 1948. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, masteruppsats, vårtermin, 2011. LÄS MER

 5. 5. Skyddet mot barn- och tvångsäktenskap inom svensk rätt - i förhållande till mänskliga rättigheter och kulturella normer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Willhager; [2011]
  Nyckelord :barnäktenskap; äktenskap; criminal law; straffrätt; rättssociologi; private international law; internationell privaträtt; familjerätt; civilrätt; private law; tvångsäktenskap; kulturella normer; mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka vilket skydd svensk lagstiftning stadgar mot barn- och tvångsäktenskap samt bakgrunden till detta skydd och hur skyddet förhåller sig till mänskliga rättigheter samt kulturella och religiösa normer kring äktenskap. Synen på äktenskapets syfte och ingående varierar stort mellan olika normsystem och är till stor del beroende av vilket samhälle äktenskapet förekommer i men också av vilken kultur, tradition och religion människor hänför sig till. LÄS MER