Sökning: "äldre med demenssjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden äldre med demenssjukdom.

 1. 1. Musik som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Cajsa Lundén; Jessica Nyström; [2024]
  Nyckelord :dementia; experinces; music; nursing interventions; nursing staff; demenssjukdom; erfarenheter; musik; omvårdnadspersonal; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsnamn för neurologiska sjukdomar som ger kognitiv svikt och påverkar framförallt minnet. Äldre personer och kvinnor löper störst risk att drabbas av demenssjukdom. Demenssjukdomarna kan i dagsläget inte botas utan endast symtomlindras. LÄS MER

 2. 2. Man lever så länge man lever och då ska man leva ett bra liv : Arbetet med delaktighet för äldre med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Maja Jakobsen; Emelia Johansson; [2023]
  Nyckelord :Äldre med demenssjukdom; delaktighet; aktivitet; gemenskap; social isolering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur personal på träffpunkter och dagverksamheter arbetar med delaktighet och gemenskap i dagliga aktiviteter för äldre med demenssjukdom. I studien undersöktes hur personal beskriver arbetet med delaktighet, vilka aspekter av den sociala miljön som kan främja respektive hindra gemenskap och motverka utanförskap, samt hur dementism framträder för äldre med demenssjukdom enligt personal på träffpunkter och dagverksamheter. LÄS MER

 3. 3. Gå var sin väg - Att leva med demenssjukdom inom familjen : Ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Olsson; Simon Kristiansen; [2023]
  Nyckelord :dementia; Alzheimer’s; relatives; nursing home; nursing home admission; institutionalization; experiences; informal caregiver; demens; Alzheimers; anhörig; partner; särskilt boende; flytt; upplevelser; erfarenheter; informell vårdare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens förekommer i många former och yttras på olika sätt i ett degenerativt förlopp. Globalt lider 55 miljoner människor av denna sjukdom. En majoritet av befolkningen blir alltmer äldre och behovet av omsorg ökar med avsaknad av tillräckligt med platser på särskilda boenden. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att lindra beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom på geriatrisk avdelning : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Silvana Norin; Nathalie Ekholm; [2023]
  Nyckelord :BPSD; dementia; geriatric ward; person-centred care; nurse; BPSD; demenssjukdom; geriatrisk avdelning; personcentrerad vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en ökande folksjukdom och nästan alla drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) under sin sjukdomstid. Genom personcentrerad omvårdnad och individanpassade åtgärder kan BPSD-symtom förbyggas och lindras. Det är vanligt att äldre med demenssjukdom är i behov av vård på geriatrisk avdelning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos personer med demens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Pia Fagerberg; Olena Kucheruk; [2023]
  Nyckelord :dementia; experiences; nurses; pain assessment; pain assessment scales; bedömningsinstrument; demens; erfarenheter; sjuksköterskor; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet äldre ökar alltmer i världen och därmed även personer med demens. Det uppskattas att hälften av alla personer med demens lever med en smärta. Demenssjukdom medför svårigheter att kommunicera och förmedla smärta. LÄS MER