Sökning: "äldre mening"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden äldre mening.

 1. 1. VÅRDPERSONALENS UPPLEVELSER AV HUR CLOWNER KAN VARA ETT STÖD I ATT IDENTIFIERA RESURSER HOS PERSONER MED DEMENS

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Danesjö; Patricia Johansson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Demens; Clowner; Hälsofrämjande arbete; Salutogent förhållningsätt; Resurser;

  Sammanfattning : Demens är en sjukdom som främst drabbar äldre. I Sverige är idag cirka en av fem personeröver 80 år drabbade. Befolkning blir allt äldre och därför beräknas antalet äldre med demensöka drastiskt i framtiden. Demens kan bero på flera olika underliggande sjukdomar som i sintur har flera olika symtom, vilket gör omvårdnaden komplex. LÄS MER

 2. 2. Tredje åldern i pandemin : Mellan risk och erkännande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Freddie Åsberg; Malin Carlson; [2021]
  Nyckelord :Äldre; ålder; tredje ålder; pandemi; risk; erkännande; tillit; vardag; självständighet;

  Sammanfattning : Att befinna sig i den så kallade tredje åldern, mellan avslutat yrkesliv och innan beroende av stöd i vardagen, är att vara i en tid som utmärks av att vara aktiv och där möjligheter till självuppfyllelse finns. Den här uppsatsens syfte var att undersöka hur pandemin påverkade personer i tredje åldern och hur de hanterade olika risker och önskningar gentemot bilden av sig själva som del av en särskild riskgrupp. LÄS MER

 3. 3. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors uppfattningar av att samtala om sexuell hälsa med äldre människor på vårdcentral : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emilia Ingemarsson; Linnéa Franzén; [2020]
  Nyckelord :District nurse; sexual health; elderly; health center; caring communication; Distriktssköterska; sexuell hälsa; äldre människor; vårdcentral; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa innebär bland annat ett fysiskt, emotionellt, mentalt tillstånd och socialt välbefinnande i relation till sexualitet. Attityder till äldres sexuella hälsa har förändrats och de äldre tillåts njuta av sin sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Refactoring Nordyr : ReactJS + Laravel

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredric Färholt; [2020]
  Nyckelord :PHP; Laravel; Eloquent; ORM; SQL; ReactJS; React; Redux; JWT; MariaDB; Nordyr; Microsoft Visual Studio Code; Postman; Photoshop; OOP; MVC; Repository;

  Sammanfattning : This independent work includes refactoring a website application. In simpler sense, it means modernizing existing code by increasing its quality and making it more understandable; to exchange old knowledge of methods and concepts into something that is more relevant to its time. LÄS MER