Sökning: "äldre socionom"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden äldre socionom.

 1. 1. Socionomstudenten och arbetsgivaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Folke Risholm; [2019]
  Nyckelord :Privatisering; offentlig sektor; privat sektor; professionalisering; new public management; Max Weber; Handlingsutrymme; kvalitativ metod; socialt arbete; byråkrati;

  Sammanfattning : Socialt arbete är vad man skulle kunna kalla ett relativt ungt fenomen och ett organiserat arbete mot sociala problem är i Sverige inte mycket äldre än 100 år gammalt. Med det sagt kan man förstå att det sociala arbetets karaktär är under ständig förändring, och förhoppningsvis förbättring. LÄS MER

 2. 2. Äldres erfarenhet av Umeå kommuns anhörigstöd.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Österlund; [2016]
  Nyckelord :äldre; anhörigstöd; socionom; Umeå kommun;

  Sammanfattning : Äldre som tar hand om sina närstående kan få avlastning genom anhörigstöd. Syftet med denna studie är att undersöka äldres erfarenhet av anhörigstöd i Umeå kommun. Detta har gjorts genom en kvalitativ undersökning med sex intervjuer. Äldre tar ett stort ansvar för sina närstående och deras röst måste höras. LÄS MER

 3. 3. Empatisk nog för socionomexamen, eller? : En studie om socionomstudenters empatiska förmåga och dess utveckling under utbildningstiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Simon Thorssell Kjellin; Gustav Wremer; [2015]
  Nyckelord :Empathy; Social work education; Professionalism; Interpersonal Reactivity Index; Empati; Socionom; Utbildning; Professionalitet; Socialt arbete; Interpersonal Reactivity Index;

  Sammanfattning : This quantitative study, with qualitative elements, intended to investigate the empathic ability among students and its change during social work education in Sweden. The study used a self-assessment form in the form of a questionnaire sent out to 8 of the 15 universities around the country. LÄS MER

 4. 4. Så bör du vara : En kvantitativ studie av vilka etiska egenskaper socionomstudenter anser är viktiga i socionomens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Josefin Andersson; Malin Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Etiska egenskaper; Dygder; Socionom; Socionomstudenter; Yrkesroll; Det dramaturgiska perspektivet; Dygdetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socionomstudenter anser att socionomen bör vara i sin yrkesroll. Detta gjordes genom att studenterna fick ta ställning till tjugotvå olika etiska egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Att synas, höras och märkas : En uppsats om äldre människors upplevelser av livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lala Hamakarim; [2014]
  Nyckelord :Quality of life; elderly people; life quality; well-being; Florida;

  Sammanfattning : Det är viktigt med insikt och ökad kunskap om den äldre individens behov och individuella upplevelser för att kunna bemöta individen och utforma vården efter dennes egna villkor. Denna kunskap är viktig att ha med sig som socionom, då ens yrkesroll kan komma att beröra äldre individer som målgrupp. LÄS MER