Sökning: "äldre vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden äldre vuxna.

 1. 1. Fysisk aktivitets effekt på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Olsson; Cajsa Gredenhag; [2022-01-18]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn och unga vuxna; cancer; fatigue;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag i Sverige drabbas ett barn av cancer. Med cancerdiagnosen kommer många förändringar i barnets liv relaterat till behandlingar, symtom och biverkningar. Fatigue är ett symtom som många cancersjuka patienter upplever, både före och efter behandling. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens erfarenhet av sexualitet hos äldre vuxna: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Björk; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; experiences; nursing staff; older adults; sexuality; Attityder; erfarenheter; sexualitet; vårdpersonal; äldre vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är en viktig del av att vara människa genom hela livet, trots detta ses sällan den äldre vuxna som en sexuell varelse. Forskning visar att sexualitet fortfarande är betydelsefullt hos äldre vuxna, trots detta så sjunker den sexuella aktiviteten med åldern. LÄS MER

 3. 3. “ATT VARA LITEN” SPECIALISERAD BEHANDLING FÖR SMÅ BARN MED TRAUMA En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pia Lelliott; Frida Rosenström; [2022]
  Nyckelord :emotional trauma; psychological trauma; posttraumatic stress; severe stress; infant; toddler; preschooler; small child; treatment; intervention; therapy; psykiskt trauma; psykologiskt trauma; posttraumatisk stress; svåra påfrestningar; spädbarn; småbarn; förskolebarn; litet barn; behandling; intervention; terapi;

  Sammanfattning : Idag finns ett starkt forskningsstöd som visar att små barn utvecklar PTSD eller andra stressrelaterade symtom i samband med trauma i lika eller högre grad än äldre barn, ungdomar och vuxna. De yngsta barnens starka beroende av sina vårdnadshavare för överlevnad och skydd i kombination med deras utvecklingsmässiga omognad gör de minsta barnen till en särskilt utsatt och sårbar grupp. LÄS MER

 4. 4. Effekter av ketamin i behandling av depression

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Reem Alhasan; [2022]
  Nyckelord :ketamine depression;

  Sammanfattning : Depression är en psykisk sjukdom som kan drabba ungdomar, vuxna och äldre individer. Sjukdomen kännetecknas av en eller flera episoder med en minskad förmåga och negativa tankar. Andra symtom som är också vanligt förekommande kan vara bland annat känsla av värdelöshet, sömnstörningar och självmordstankar. LÄS MER

 5. 5. Amorteringskravet och unga vuxna : En kvantitativ studie om amorteringskravet och dess påverkan på unga vuxna med olika ekonomisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jamila Askar; Mostafa Khavari; [2022]
  Nyckelord :Bostadsmarknader; Amorteringskrav; Unga; Fördelningseffekter; Inkomst;

  Sammanfattning : Amorteringskravet infördes som en åtgärd för att minska de möjliga risker som följde av hushållens stigande skuldnivåer. Reformens införande har debatterats flitigt då somliga hävdar att den lett till oönskade fördelningseffekter. LÄS MER