Sökning: "äldreomsorg kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden äldreomsorg kvalitet.

 1. 1. Djur i äldreomsorg : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Lidén; Kelly Truong; [2019]
  Nyckelord :djurassisterad terapi; djurassisterad intervention; äldre med demenssjukdom eller Alzheimers eller kognitiva funktionsnedsättningar; effekter; vårdhem och välbefinnande;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer > 65 år ökar, vilket leder till att fler lever i hög ålder - som i sin tur innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det kan medföra för den äldre en förändrad livssituation med begränsningar som följd av nedsatt fysisk, psykisk och social hälsa. LÄS MER

 2. 2. Digitalt ledarskap, vad innebär det? : Första linjens chefers erfarenheter av att leda vid verksamhetsutveckling och implementering av nya arbetssätt inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Malm Körkkö; Cecilia Voss Johansson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; ledarskap; äldreomsorg; välfärdsteknik; verksamhetsutveckling; implementering; digital kompetens; digitalt ledarskap;

  Sammanfattning : Den ökande andelen äldre personer, den rådande arbetskraftsbristen och den pågående digitaliseringen i samhället ställer tuffa krav på svensk äldreomsorg. Samtidigt erbjuder den tekniska utvecklingen en möjlighet till effektivare arbetssätt med högre kvalitet. LÄS MER

 3. 3. En annan typ av vinst : Om kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen - En policyanalys av den nationella handlingsplanen för äldreomsorgen 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Policysanalys; Äldreomsorg; Kvalitetsplan; Nationell handlingsplan; Kvalitet; Svensk välfärdspolitik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats har varit att synliggöra underliggande föreställningar om kvalitet inom kommunal äldreomsorg i den statliga utredningen SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. En diskursiv policyanalys med kvalitativ ansats med utgångspunkt i poststrukturalistiska kunskapsspråk har tillämpats, där Bacchi och Goodwins (2016) analysmodell "what´s the problem represented to be?" använts som metod. LÄS MER

 4. 4. Lagen om valfrihetssystem och särskilt boende : En jämförande studie av äldreomsorg i Stockholm stad och Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Jonsson; [2018]
  Nyckelord :kommunal upphandling; lagen om valfrihetssystem; särskilt boende; äldreomsorgens kvalitet; individcentrering; kvalitativ metod; teorin om demokratins svarta hål; valfrihetens paradox;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att jämföra Umeå kommun som för tillfället inte tillämpar lagen om valfrihet i upphandling av särskilt boende med Stockholms stad som gör det. Sverige står inför en utmaning med en åldrande befolkning och kraven på en välfungerande äldreomsorg ökar vilket gör det intressant att undersöka de system för äldreomsorg som idag tillämpas. LÄS MER

 5. 5. Att välja rätt sätt : En studie om svenska kommuners styrning och uppföljning vid utkontraktering av verksamheter av olika komplexitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gustav Högström; Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Management control; Interorganizational relationships; Management by contract; Public sector outsourcing; Monitoring.; Ekonomisk styrning; Interorganisatoriska relationer; Kontraktsstyrning; Offentlig utkontraktering; Uppföljning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvalitetsbrister inom utkontrakterad äldreomsorg har ofta uppmärksammats av svenska media. Anledningen till detta har många gånger relaterats till dålig uppföljning av kontrakt och verksamhet. Svenska kommuner har bristande kunskaper kring hur de bör styra och följa upp verksamheter. LÄS MER