Sökning: "äldreomsorg kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden äldreomsorg kvalitet.

 1. 1. Närståendes upplevelser av emotionellt stöd från sjuksköterskor vid palliativ vård i livets slutskede i äldreomsorgen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Myriam Lubwimi; Anna-Ida Persson; [2020]
  Nyckelord :Emotional support; Literature review; Next of kin s experiences; Older people s care; Palliative care; Emotionellt stöd; Litteraturöversikt; Närståendes upplevelser; Palliativ vård; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av den palliativa vårdens hörnstenar är stöd till närstående och Hälso- och sjukvårdslagen anger att sjuksköterskan har ett ansvar för att främja goda kontakter med patient och närstående Sjuksköterskor har beskrivit att de känner en osäkerhet kring hur de ska ge emotionellt stöd till närstående. Emotionellt stöd innebär att visa empati, omtänksamhet, tillit och förtroende samt att finnas till för en annan människa vid svåra situationer. LÄS MER

 2. 2. Djur i äldreomsorg : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Lidén; Kelly Truong; [2019]
  Nyckelord :djurassisterad terapi; djurassisterad intervention; äldre med demenssjukdom eller Alzheimers eller kognitiva funktionsnedsättningar; effekter; vårdhem och välbefinnande;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer > 65 år ökar, vilket leder till att fler lever i hög ålder - som i sin tur innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det kan medföra för den äldre en förändrad livssituation med begränsningar som följd av nedsatt fysisk, psykisk och social hälsa. LÄS MER

 3. 3. Entreprenadiseringens konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Thell; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; kvalitet; äldreomsorg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis purpose aims to examine if organizational reforms, connected to the concept of New Public Management, have led to quality differences in elderly care at the sub-national level. Theories that form the basis of the research problem are based on information problems and rationality linked to economic aspects. LÄS MER

 4. 4. Digitalt ledarskap, vad innebär det? : Första linjens chefers erfarenheter av att leda vid verksamhetsutveckling och implementering av nya arbetssätt inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Malm Körkkö; Cecilia Voss Johansson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; ledarskap; äldreomsorg; välfärdsteknik; verksamhetsutveckling; implementering; digital kompetens; digitalt ledarskap;

  Sammanfattning : Den ökande andelen äldre personer, den rådande arbetskraftsbristen och den pågående digitaliseringen i samhället ställer tuffa krav på svensk äldreomsorg. Samtidigt erbjuder den tekniska utvecklingen en möjlighet till effektivare arbetssätt med högre kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Att dela helhetssyn : en vetenskaplig essä på jakt efter ett svårfångat begrepp i sjukvården

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Ingela Frän; [2019]
  Nyckelord :Holistic view; holism; health; ageism; physiotherapy; health care; geriatric care; practical knowledge; phronesis; hermeneutics; phenomenology; existentialism; New Public Management NPM ; ethics; reflection.; Helhetssyn; holism; hälsa; ålderism; fysioterapi; sjukvård; äldreomsorg; praktisk kunskap; fronesis; hermeneutik; existentialism; New Public Management NPM ; etik; reflektion.;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä undersöker jag begreppet helhetssyn som ord, dess historiska utveckling inom hälso- och sjukvård, hur det uppfattas inom aktuell forskning samt ur ett filosofiskt perspektiv. Fenomenologi, hermeneutik och existentialism utgör det filosofiska ramverket och jag låter dessa teorier gå i dialog med gestaltade berättelser från mitt yrkesutövande som fysioterapeut men också med mina reflektioner och tidigare erfarenheter. LÄS MER