Sökning: "äldreomsorg mot äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden äldreomsorg mot äldre.

 1. 1. Måltidglädje - ett samarbete över gränserna En fallstudie om implementering av ett mellanmålskoncept i äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Hopkins; Ida Jonsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :aptit; matglädje; måltidsservice; undernäring; äldreomsorg mot äldre;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskap.Nivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Anna PostAntal sidor: 40 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2019... LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsdelegering – en välkommen eller påtvingad uppgift?

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Lindskog; Alexandra Riski Wiklund; [2019-01-21]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; läkemedelsadministration; omsorgspersonal; hemtjänst; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the life expectancy is expected toincrease. With increasing age, the incidence of comorbidity and drug use increases, whichplaces great demands on healthcare and care. If the elderly can not handle their medication athome, municipal health care can give assistance. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter personcentrerad vård inom äldreomsorgen, att uppfylla värdegrunden om ett värdigt liv.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Sandell; [2019]
  Nyckelord :Omsorgspersonal; Personcentrerad vård; Värdigt liv; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : När jag letade efter inspiration att skriva om äldreomsorgen hittade jag efter en tids sökande en kunskapslucka. Jag fann begreppet personcentrerad vård väldigt brett och omfattande, och blev förvånad när jag insåg att det inte fanns forskning som innefattar hemtjänsten inom äldreomsorgen. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS PERSONCENTRERADE VÅRD PÅ ÄLDREBOENDE : En litteraturstudie ur sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katja Cederholm; Sofia Hallsten; [2019]
  Nyckelord :livsberättelse; metasyntes; partnerskap; relation; äldreomsorg; äldre person;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar på äldreboende ska främja äldre personers livskvalitet och självbestämmande. För att kunna göra det är det nödvändigt att skapa en relation med den äldre personen. Denna relation ger möjlighet att ta del av den äldre personens livshistoria vilket är centralt för personcentrerad vård. LÄS MER

 5. 5. Ensam är stark? : En studie om hur undersköterskor definierar, kartlägger och arbetar med ensamhet bland äldre på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martin Vestman; [2019]
  Nyckelord :Loneliness; old people; Socialstyrelsens values; elderly care; assistant nurse; social work.; Ensamhet; åldrande; värdegrund; äldreomsorg; undersköterska; socialt arbete.;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie är att belysa hur arbetet mot ensamhet bland äldre ser ut och hur undersköterskor arbetar för att kartlägga äldres psykosociala behov med frågeställningar som handlar om hur ensamheten bland äldre synliggörs, hur undersköterskor arbetar för att kartlägga arbetet mot ensamhet utifrån värdegrunden och hur undersköterskorna bemöter äldre personer som upplever ensamhet. För att besvara dessa frågeställningar har sju semistrukturerade intervjuer genomförts och sedan analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER