Sökning: "äldrevård"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet äldrevård.

 1. 1. Behov av digital läkemedelsinformation inom svensk kommunal vård

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Lubna Al-Sabbagh; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; äldrevård; sjukhus; regioner; kommuner; särskilda boenden; sjukvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Patientansvariga sjuksköterskor (PAS) är vårdpersonal som tar hand om medicineringen och administrativa arbeten för patienter på kommunala särskilda boenden. Boenden i Sverige använder olika system för hantering av läkemedelsinformation. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö och förändringsmöjligheter inom demensvården : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Stephanie Anegrund; [2020]
  Nyckelord :Krav-kontroll- och stödmodellen; kvalitativ metod; psykosocial arbetsmiljö; äldrevård;

  Sammanfattning : Psykosocial arbetsmiljö som begrepp innebär många olika saker för olika individer och verksamheter. Det finns en överrepresentation av sjukfrånvaro hos individer som arbetar inom vård- och omsorg trots att arbetsplatser ska arbeta i förebyggande syfte för att upptäcka risker och skador som kan leda till sjukskrivningar. LÄS MER

 3. 3. Släktforskningens meningsskapande : En studie om judiskt släktforskande med hjälp av databaser

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Louise Tauman; [2020]
  Nyckelord :Genealogy; Jewish Identity; Databases; Archival Science; Information Science; Elderly Care; Släktforskning; judisk identitet; databaser; arkivvetenskap; informationsvetenskap; äldrevård;

  Sammanfattning : Introduction: The aim of this thesis is to investigate the factors that lead to the creation of meaning for Jewish genealogists. Research on the creation of meaning in genealogy has been carried out in the past, but not for this particular group. LÄS MER

 4. 4. Salutogent förhållningssätt i handläggningsprocessen inom äldreomsorg – Malmö Stad - Ett perspektiv som påverkar individen och verksamheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Connie Sahlén; [2019]
  Nyckelord :salutogenes; sense of coherence; care managers; empowerment; the salutogenic model;

  Sammanfattning : Syften med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera hur biståndshandläggaren uppfattar och arbetar med det salutogena förhållningssättet vid beslut gällande bistånd inom äldreomsorg i Malmö stad. En frågeställning formulerades: Hur arbetar biståndshandläggare inom Malmö Stads äldrevård med det salutogena förhållningssättet i beslutsfattande? Fyra intervjuer genomfördes med socionomer som arbetar som biståndshandläggare i Malmö stad. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar att identifiera malnutrition hos äldre inom öppen hälso-och sjukvård samt äldrevård- En allmän litteraturstudie : - En allmän litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Silvia Nilsson; Anette Hult; [2019]
  Nyckelord :Malnutrition; primary health care; elderly; nutritional assessment; barriers; Malnutrition; primärvård; äldre; nutritionsbedömning; hinder;

  Sammanfattning : Background: Malnutrition in the elderly is a serious problem that leads to complications as well physically as mentally for the individual and increased costs in society. There are guidelines and nutritionsscreening should be done when 65 > year. It is nurse’s responsibility to identify patients at risk. LÄS MER