Sökning: "ämne att skriva om"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden ämne att skriva om.

 1. 1. Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimoza Shabani; Mehret Mengistab; [2020]
  Nyckelord :islam; kvinnan; imam; religion; feminism; profetens hustrur; hadith; sharia; Mariam-moskén;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer kring den muslimska kvinnan. LÄS MER

 2. 2. Hjälper eller stjälper det : En vetenskaplig essä om relationen mellan lärare och elev, och den omtalande superkraften adhd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mikaela Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Adhd; relationships; understanding; methods; practical knowledge; quiet knowledge; Adhd; relationer; förståelse; metoder; praktisk kunskap; tyst kunskap;

  Sammanfattning : In this scientific essay I reflect on the relationship that emerges between teacher and student. It is also about the well known superpower that is called adhd and how my own adhd is beeing expressed and manifested throughout my work as a teacher. LÄS MER

 3. 3. Elevers uppfattning om skrivande : En empirisk studie kring skrivglädje

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Moa Palmberg Ingelstam; Sigrid Liljefjord; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; högstadiet; projektarbete; skrivande; skrivglädje; skrivundervisning; svenskämnet; texttyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla förståelse för elevers engagemang i skrivande genom att undersöka högstadieelevers skrivglädje. Genom att ta del av ett skrivprojekt som genomfördes på en högstadieskola utfördes en elevnära undersökning. LÄS MER

 4. 4. Behöver elever vara fonologiskt medvetna för att lära sig att läsa? : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lovisa Gelin; [2020]
  Nyckelord :phonological awareness; reading instruction; grade 1; Läsinlärning; fonologisk medvetenhet; läs- och skrivinlärning; läsa och skriva; läsoch skrivundervisning; årskurs 1;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs 1 har om läsinlärning i relation till fonologisk medvetenhet. Studiens utgångspunkt placeras i det sociokulturella perspektivet och har en fenomenografisk metodansats som baseras på halvstrukturerade intervjuer som kommer att genomföras med fem verksamma lärare. LÄS MER

 5. 5. Jag ville tillrättavisa, inte mötas : En essä om svåra och problematiska möten med vårdnadshavare i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tonnie Nilsson; Jenny Pierson; [2020]
  Nyckelord :Violations; Threats; Equal treatment; Preschool; Ethics of Proximity; Phenomenology; Hermeneutics; Relationships; Grounds for Discrimination; Laws; Kränkningar; Hot; Likabehandling; Förskola; Närhetsetik; Fenomenologi; Hermeneutik; Relationer; Diskrimineringsgrunderna; Lagar;

  Sammanfattning : I denna essä som vi tillsammans har skrivit har vi först och främst utgått från kränkningar och hot i förskolan, kränkningar och hot som kommer från vårdnadshavare. Även hur vi i förskolan arbetar med likabehandling, och vad det kan få för konsekvenser av att utsätta någon för kränkningar och hot, genom exempelvis de lagar vi har att förhålla oss till i den svenska förskolan. LÄS MER