Sökning: "ämne för b-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ämne för b-uppsats.

 1. 1. Twilight - en alternativ religion för det tjugoförsta århundradet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Olsson; Mirja Danielsson; [2012]
  Nyckelord :twilight; identitet; religion; tro; paranormal romance; vampyrer; populärkultur; övernaturliga fenomen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: ”Twilight – en alternativ religion för det tjugoförsta århundrandet” – En text och receptionsanalys av Twiligth som populärkulturellt fenomen. Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Instutitionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2011 Författare: Mirja Danielson & Linn Olsson Handledare: Marja Åkerström Nyckelord: twilight, identitet, religion, tro, paranormal romance, vampyrer, populärkultur, övernaturliga fenomen. LÄS MER

 2. 2. Syns du inte finns du inte - En kvalitativ studie om hur identiteten kommer till uttryck genom klädkonsumtion

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lina Bårström; [2011]
  Nyckelord :livsstil; identitetsskapande; klädkonsumtion; symboliska värden; konsumtionsbehov; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Syns du inte finns du inte - en kvalitativ studie om hur identiteten kommer till uttryck genom klädkonsumtion Institution och ämne: Institutionen för kommunikation och medier, medie och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet, MKVA21:4 B- uppsats HT 2011 Författare: Erica Björnestrand och Lina Bårström Handledare: Marja Åkerström Innehåll: Vi lever i ett högutvecklat samhälle där vi ständigt påverkas av olika ideal och krav att leva upp till. Ett samhälle som med nya villkor för individens identitetsskapande. LÄS MER

 3. 3. fyra bosniska invandrarnas upplevelse av integration i det svenska samhallet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Elijana Plakalo; [2005]
  Nyckelord :integration;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med min uppsats är att fördjupa förståelsen för hur fyra bosniska invandrare upplever integration i det svenska samhället. I uppsatsen läggs fokus på de fem integrationsdimensionerna, arbetsmarknadsintegration, social integration, medborgerlig integration, boendeintegration samt subjektiv integration då jag betraktar dessa som grundläggande för den enskildes fullständiga integration. LÄS MER

 4. 4. Arbetsdelning i hemmet : En studie om mäns upplevelser av arbetsdelning mellan könen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Louise Olsson; [2004]
  Nyckelord :Arbetsdelning i hemmet; könssocialisation;

  Sammanfattning : Min B-Uppsats i Sociologi behandlade ämnet arbetsdelning i hemmet ur ett kvinnligt perspektiv. Under arbetet med denna uppsats kom idén om att göra ytterligare en studie kring samma ämne fast ur ett manligt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Bartels; Shahla Shenavar; [2004]
  Nyckelord :Systemteknik; Dataintrång Datasäkerhet; IT-säkerhet; IT-brott; IT-relaterad brottslighet; Uppsats; Systemteknik;

  Sammanfattning : Detta är en B-uppsats inom datasäkerhet och datajuridik. Uppsatsen består av först en litteraturstudie. Där tar vi upp vilka hot som finns mot information som hanteras med hjälp av datorer. Med hjälp av olika säkerhetsverktyg ökar man skyddet mot hoten. LÄS MER