Sökning: "ämnen att skriva om"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden ämnen att skriva om.

 1. 1. Riktlinjesanpassning för synskadade : En kvalitativ utvärdering ifall lagen EN 301 549 tillhandger synskadade ett heltäckande stöd för webben, med en komplementerande fallstudie på Kristianstad kommun webbplats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martina Vikefors; Marcus Suvander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ” Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” (Regeringen 2018)                                                       Med den värderingen från FNs grundlagar menas det att man ska förenkla för minoriteter som inte har samma förutsättningar. Synskadade är en minoritet med samma behov och intressen att kunna utnyttja internet, som en fullt seende. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattning om läsförståelse : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marielle Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; reading comprehension; lässtrategier; läsutveckling; årskurs 1–3.;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur lärare motiverar sin undervisning i läsförståelse. Syftet är också att utifrån denna studies teoretiska utgångspunkter undersöka lärarnas syn på hur de anser en undervisning i läsförståelse ska bedrivas. LÄS MER

 3. 3. Elever bearbetar texter : En undersökning om hur formativ bedömning och bearbetning kan fungera som stöd till skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Clara Skarhammar; Isabell Andersson; [2018]
  Nyckelord :Bearbetning; formativ bedömning; global nivå; lokal nivå; skrivprocess;

  Sammanfattning : Att kunna skriva är en av våra viktigaste förmågor för att kunna leva och verka samhället. Dessutom har forskning visat att skrivförmågan är viktig då den bidrar till ett ökat lärande i alla skolans ämnen. LÄS MER

 4. 4. Fysikundervisning i förskolan - En kvalitativ studie om pedagogens kunskap och material i fysikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hawazin Saied Swady Muhssen; [2018]
  Nyckelord :Undervisning; fysik; ämneskunskaper; ämnesdidaktiska kunskaper; material;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva om fysikundervisning i förskolan. Syftet i studien är att undersöka hur fysikundervisning sker i förskolan. PISA och TIMMS undersökningar visar på att Sverige har låga resultat i ämnen naturvetenskap och fysik jämfört med andra länder. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av nyanlända elever i skolan-kan försök till inkludering leda till exkludering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; Inkludering; Exkludering;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör ämnet inkludering av nyanlända elever i skolan. Centrala punkter är huruvida förberedelseklasser är mer positivt eller mer negativt i inkluderingsprocessen samt hur både elever själva och lärare upplever detta, vad skolverket säger om inkludering i skolan, språkutveckling och hur viktig kartläggning av varje nyanländ elev är för alla inblandade. LÄS MER