Sökning: "ämnesövergripande"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade ordet ämnesövergripande.

 1. 1. Sexualitet, samtycke och relationer : Elevers syn på sex- och samlevnadsundervisningen samt på kommande ändringar och förtydliganden av kunskapsområdet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Matilda Berglund; [2022]
  Nyckelord :Sex- och samlevnadsundervisning; läroplan; elevers upplevelser och åsikter; gymnasiet;

  Sammanfattning : Det ämnesövergripande kunskapsområdet sex- och samlevnad är ett mångbottnat och omdiskuterat område som kan ge upphov till många tankar och känslor. Att kunskapsområdet innefattar aspekter som kan vara svåra att tala om, samtidigt som de är centrala i människors liv gör det till ett viktigt område att reflektera omkring. LÄS MER

 2. 2. Kreativum : En fallstudie av bildsalen på Färjestadens högstadium

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Liv Fogelström; [2022]
  Nyckelord :bildsal; lärmiljö; bildundervisning; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka tankar och idéer som ligger till grund förutformandet av en nybyggd bildsal samt hur den fungerar i praktiken. Syftet är vidareatt ge en sammanställning och en utvärdering av den nya bildsalen som förhoppningsviskan bidra med kunskap och erfarenheter inför framtida skolbyggen och renoveringar. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar med ämnesöverpripande SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Smith; Anna Nilsson Kinberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Som lärare för elever i årskurserna F-3 finns det en uppsjö av olika didaktiska val att välja mellan för att skapa förutsättningar för elevers lärande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur ämnesövergripande undervisning i SO kan gynna elevers lärande och vilken påverkan det kan ha på lärares uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Sex- och samlevnadsundervisning ur olika perspektiv : Lärare och andra samhällsaktörers syn på sex- och samlevnadsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Adam Mosrati; [2022]
  Nyckelord :Education in sex and human relationships; Teaching; Teacher education; Sex and human relationships problematics; Interdisciplinary; Thematic; In-service training; Competence development.; Sex- och samlevnad; Undervisning; Lärarutbildning; Sex- och samlevnadsproblematik; Ämnesövergripande; Tematiskt; Fortbildning; Kompetensutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra lärares och andra aktörers syn på sex- och samlevnadsundervisningen för ungdomar. Frågeställningarna som arbetet syftar till att besvara är: Hur skapas en sex- och samlevnadsproblematik? Och vilka uppfattningar har lärare och andra samhällsaktörer (skolsköterska, barnmorska och folkhälsosamordnare) om ungdomars sex- och samlevnadsundervisning? Det är en kvalitativ studie med en fenomenologisk tolkningsram. LÄS MER

 5. 5. Multimodala och visuella verktyg : Kunskapande för elever inom ett autismspektrumtillstånd i bildsalen på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Linda Ryd-Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Multimodalitet; Sociokulturellt perspektiv; Visuella verktyg; Autism; Bildämnet; Autismspektrum;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att verka för att alla elever når de fastställda kunskapskraven. När elever inte når upp till dessa kunskapskrav ska åtgärder vidtas. Om eleven har en autismdiagnos så ska de förmågor som är nedsatta kompenseras. LÄS MER