Sökning: "ämnesöverskridande verksamhet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ämnesöverskridande verksamhet.

 1. 1. Metakognition : I relation till undervisning i en inkluderande skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Franzén; [2019]
  Nyckelord :metakognition; specialpedagogik; inkludering; tänkande; lärandestrategier; stödstrukturer; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera några pedagogers tankar om begreppet metakognition i förhållande till sin egen och elevers utveckling och lärande. Studien presenterar några valda delar av forskningen om metakognition och hur denna kan knytas till barnets utveckling och lärares undervisning. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares förhållningssätt till musik : En kvalitativ studie gällandemusikundervisning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Ericsson; Anton Hjort; [2019]
  Nyckelord :musikundervisning; musik; förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund Undersökningen har sin grund i relevant forskning, litteratur samt styrdokument för förskolan. Fokusområdet för undersökningen berör förskollärares förhållningssätt gällande musikanvändning i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Reggio Emilia-filosofi i skolan - ett slags diskursivt dilemma

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jonas Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Reggio Emilia; ateljé; estetik; diskurs; tolkningsrepertoarer;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie har varit att undersöka pedagogers samtal och utsagor kringestetiska arbetsformer och ämnesöverskridande arbetsområden i relation till utformandet av en”öppen ateljé” på skolan. Frågorna jag ställde mig var; Hur legitimerar pedagoger behovet aven ”öppen ateljé” på skolan? Vilka samband ser pedagoger mellan lärmiljöers utformning ochvilka läraktiviteter som kommer till uttryck? Vilka tolkningsrepertoarer om lärande ochlärmiljöer kommer till uttryck i dessa sammanhang och hur kan de förstås ur ett makt- ochkontrollperspektiv? Jag valde en kvalitativ metod med en diskursanalytisk ansats, som byggdepå fokusgruppssamtal genomförda på en mindre fristående F-9 skola i norra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Textila problemlösningar : Om matematikens plats i textilslöjden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Elenor Vincent; [2012]
  Nyckelord :ämnesöverskridande verksamhet; Högstadiet; Textilslöjd; Didaktik; Matematik;

  Sammanfattning : Detta är ett gestaltande arbete som består av ett läromedel utformat som ett övningshäfte med problemlösningsövningar inom textilslöjd och som har fokus på matematiska problem. Som grund för det gestaltande arbetet har en förstudie som vilar på en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 5. 5. Små barns lärande i förskolan. En kvalitativ undersökning med utgångspunkt i estetiska läroprocesser.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henny Persson; Monica Carlsson; [2008]
  Nyckelord :Lärande; små barn; estetisk verksamhet; läroplan;

  Sammanfattning : Vi har förstått att det sker en stor utveckling i små barns lärande, och anser att detta är av stort intresse. Barnensvardag består till stor del av lek, och andra praktiska uttrycksformer. Vi reflekterar då över hur estetiskaläroprocesser samverkar med lärandet. LÄS MER