Sökning: "ämnesintegration"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet ämnesintegration.

 1. 1. Teknik - ämnet som bygger broar : Ämnesövergripande undervisning med teknikämnet i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sven-Inge Möller; Hannah Oksa; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande undervisning; ämnesintegration; ämnessamspel; teknikämnet; högstadiet;

  Sammanfattning : Hur ser det ämnesövergripande arbetet ut hos fyra tekniklärare på fyra olika skolor i sydvästra Sverige? Hur har det arbetet förändrats över tid? Vilka visioner har dessa lärare om ämnesintegrering i teknikämnet? Detta är frågor som undersökningen avser att ge svar på. Det inhämtade materialet från fyra semistrukturerade intervjuer visar att det finns en positiv syn på ämnesövergripande arbete men att det arbetet har minskat de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Ämnesintegration i SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Johansson; Matilda Fingal; [2021]
  Nyckelord :Marginalisering; samhällsorienterande undervisning; ämnesintegration;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att besvara frågeställningen: Vilka argument finns det för ochemot ämnesintegration som arbetssätt i SO-undervisningen i årskurs F till 6? Kunskapsöversikten riktar sig till lärare och studenter som är intresserade av att arbeta ämnesintegrerat med SO-ämnena och vill veta mer om vad arbetssättet kan innebära. Vi har utforskat ämnesspecifika sökord, så som ämnesintegration och de samhällsorienterande ämnena, i lämpliga databaser och sedan granskat och analyserat de källor som har varit av betydelse i relation till frågeställningen. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla elevers handlingskompetens för hållbar utveckling i NO-undervisningen : En kvalitativ intervjustudie om mellanstadielärares definitioner av och arbete för elevers handlingskompetens för hållbar utveckling i NO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sara Örjes; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; handlingskompetens; NO-undervisning; intervjustudie; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare definierar handlingskompetenssamt hur lärare arbetar för att utveckla elevers handlingskompetens för hållbar utveckling i NOundervisningen.Det erhållna resultatet baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuermed verksamma NO-lärare i årskurs 4–6. LÄS MER

 4. 4. Lägga till, koppla ihop och samköra : Om svensklärares ämnesövergripande arbete på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Hanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Cross- curricular; Interdisciplinary; svenskämne; gymnasiet; ämnesövergripande; ämnesöverskridande; ämnesintegration;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka svensklärares förhållningssätt till ämnesövergripande undervisning på gymnasiet. Fem svensklärare på gymnasiet intervjuas om vad det innebär att arbeta ämnesövergripande, varför de arbetar ämnesövergripande samt med vem de arbetar över ämnesgränserna med. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med ämnesintegration

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nick Appelqvist; Desirée Ljungdahl; [2020]
  Nyckelord :kunskapsöversikt; ämnesintegration; temabaserat lärande; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasiet står det att det är lärarens ansvar att ge eleverna en möjlighet till ämnesövergripande arbete för att reflektera runt yrkeslivets gränsöverskridning (Skolverket, 2011). Som blivande lärare i idrott och hälsa samt naturkunskap ser vi flera gemensamma områden som skulle kunna integreras med varandra. LÄS MER