Sökning: "ämnesintegrerat"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet ämnesintegrerat.

 1. 1. Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

  Master-uppsats,

  Författare :Klas Öhling; [2019-03-07]
  Nyckelord :Bilddidaktik; multimodalitet; filmberättande; retorik; semiotik; meningsskapande; estetiska lärprocesser; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. LÄS MER

 2. 2. Bildskapandets roll i svenskämnet - från lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fanny Lövendahl Ekdahl; [2019]
  Nyckelord :bildskapande; bildstöd; estetiska uttrycksformer; multimodala uttrycksformer; språkutveckling; ämnesintegrerat;

  Sammanfattning : Intresset för denna studie och för bildskapande har vuxit fram genom egna erfarenheter och från tidigare forskning som jag har tagit del av. Den forskning som jag har tagit del av visade att bildskapande kan vara språk- och kunskapsutvecklande samt att det är en del av ett multimodalt lärande (Borgfeldt & Lyngfelt, 2017; Dahlbäck, 2017; Häikiö, 2007). LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse av sakprosatexterEn kvalitativ studie om läsundervisningen i de tidiga skolåren

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Östergren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien berör ämnet läsförståelse avgränsat till texttypen sakprosa. Syftet är att genom kvalitativ forskningsintervju undersöka hur fyra lärare i årskurs 1–3 anser att de lägger upp sin läsundervisning kring sakprosatexter, vilka didaktiska strategier de använder för att utveckla elevers läsförståelse samt hur de motiverar eleverna att läsa i alla ämnen. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitets påverkan på elevers lärande och klassrumsklimat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Jönsson; [2018]
  Nyckelord :aerob träning; fysisk aktivitet; klassrumsklimat; kognitiv utveckling; koncentration; lärande; SO-ämnena; stress;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de största folkhälsoproblemen i detta århundrade och svenska barn blir mer stillasittande. Med hjälp av fysisk aktivitet kan barnen få en bättre hälsa samtidigt som det gynnar deras kognitiva utveckling. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om ämnesintegrerad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Nirum; [2018]
  Nyckelord :Temaarbete; Naturvetenskap; Undervisning; Ämnesintegration; Lärare 1-3; Intervjuer;

  Sammanfattning : Med mitt arbete ville jag undersöka om det ur ett lärarperspektiv, uppfattas negativt eller positivt att arbeta ämnesintegrerat. Under arbetet sökte jag relevant litteratur och forskning för att se hur forskare tänker om saken. Jag intervjuade fem lärare med erfarenhet av ämnesintegrerad undervisning. LÄS MER