Sökning: "ämnesintegrering"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet ämnesintegrering.

 1. 1. ”Det är magneter som verkligen vill sitta ihop” : en studie om det skolbaserade friluftslivet och livslång rörelserikedom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Malmborg; Eveline Molin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att ta reda på om friluftsliv literacy upplevs som ett möjligt pedagogiskt synsätt för ett utökat friluftslivsutövande i skolan, samt uppfattningen om huruvida denna undervisningsform kan bidra till ett livslångt lärande inom rörelse och friluftsliv. Frågeställningarna lyder: Hur arbetar lärare för att främja motivation och deltagande inom idrott och hälsa, och specifikt inom friluftslivsundervisningen? Hur påverkar olika förutsättningar undervisningen? Hur kan det skolbaserade friluftslivets kontext bidra till elevernas livslånga lärande inom och deltagande i fysiska aktiviteter? Metod: Studien genomförs i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Ämnesintegration i SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Johansson; Matilda Fingal; [2021]
  Nyckelord :Marginalisering; samhällsorienterande undervisning; ämnesintegration;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att besvara frågeställningen: Vilka argument finns det för ochemot ämnesintegration som arbetssätt i SO-undervisningen i årskurs F till 6? Kunskapsöversikten riktar sig till lärare och studenter som är intresserade av att arbeta ämnesintegrerat med SO-ämnena och vill veta mer om vad arbetssättet kan innebära. Vi har utforskat ämnesspecifika sökord, så som ämnesintegration och de samhällsorienterande ämnena, i lämpliga databaser och sedan granskat och analyserat de källor som har varit av betydelse i relation till frågeställningen. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegrering av sex och samlevnad i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Lundegårdh; Victoria Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :genusteori; heteronormen; lärarnas kompetens; stöd; relationer;

  Sammanfattning : Sex och samlevnad är ett ämne som kommer mer och mer upp i samhällsdebatten. Även Skolverket vill tydliggöra hur sex och samlevnadsundervisning ska integreras i skolans arbete. Forskning visar att sex och samlevnad är ett svårt ämne men att det finns strategier som lärare använder sig av för att kunna undervisa i ämnet. LÄS MER

 4. 4. Hur förhåller sig grundskollärare till bildämnet i den egna undervisningen av andra ämnen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Lind; Linnea Ast; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande; ämnesintegrering; bildundervisning; lärandestrategier; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur grundskollärare förhåller sig till bildämnet i sin egen undervisning av andra skolämnen utifrån ett didaktiskt och metodiskt perspektiv. Studien utgår från ett sociokulturellt forskningsperspektiv och utgörs av en kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Ämnesintegrering – En fenomenografisk studie om F-3 lärares uppfattningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therése Ellington; [2020-07-01]
  Nyckelord :temaarbete; lärare i åk F-3; intervjuer;

  Sammanfattning : Ämnesintegrering är ett problematiskt begrepp med många synonymer och tolkningar. Läroplaner har betonat det på skilda sätt och forskning har olika utgångspunkter och definitioner. Syftet med den här studien är att undersöka vilka uppfattningar F-3 lärare har om ämnesintegrering. Två frågeställningar har mynnat ut från detta syfte. LÄS MER