Sökning: "ämneskonception"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet ämneskonception.

 1. 1. Digitala verktyg i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juhlia Thylin Rescic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att lyfta fram olika faktorer som kan inverka på varför digitala verktyg inte har ett större utrymme på bildlektioner, framförallt i form av bildframställning. I detta arbete har åtta artiklar sammanställts över både svensk och internationell forskning om vilka olika faktorer som påverkar att digital implementering i bildämnet inte har fått ett större genomslag. LÄS MER

 2. 2. ”Så här gjorde vi inte i sexan”. Litteraturundervisning – språkfärdigheter eller livserfarenheter? : En kvalitativ studie om ämneskonceptioner och stadiumövergångar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Fast; [2021]
  Nyckelord :Subject conceptions; transmission school levels; literature education; subject views; continuity; Ämneskonception; stadiumövergång; litteraturundervisning; ämnessyn; kontinuitet;

  Sammanfattning : I studien undersöker jag likheter och skillnader i ämnessyner gällande litteraturundervisning på högstadiet och gymnasiet. I studien undersöks hur elever i högstadiet förbereds för gymnasiet och hur gymnasiet arbetar för att möta upp dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Juridik och etik i grundskolans bildundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Eriksson; [2021]
  Nyckelord :bildundervisning; skolämnesparadigm; visuell kultur; ämneskonception;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om juridiska och etiska frågor i bildundervisningen i årskurs 7–9. I enkäter och intervjuer berättar lärare om hur de arbetar med juridik och etik och vilka hinder de upplever i samband med detta, och i uppsatsen undersöks också vilken syn på bildämnet informanterna har i relation till juridiska och etiska frågor. LÄS MER

 4. 4. "För att lära oss om samhället, typ..." : en studie om skillnaderna i hur elever och deras lärare uppfattar samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristian Elmeskog; [2020]
  Nyckelord :Samhällskunskap; syfte; didaktik; Englund; följemening; meningserbjudande; ämneskonception;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen bygger på en enkätstudie som frågat samhällskunskapslärare om deras uppfattningar av ämnet, samma frågor ställdes till lärarnas elever och resultaten jämfördes. ... LÄS MER

 5. 5. Elevers motivation utifrån synen på bildämnet : En kvantitativ studie i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Charlotte Persson; [2020]
  Nyckelord :bild; bildämnet; motivation; ämneskonception; grundskolan; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka högstadieelevers syn på bildämnet, jämföra resultatet med tidigare rapporter och ta reda på hur elevernas uppfattning om bildämnet och andra faktorer påverkar deras motivation. Detta gjordes genom en kvantitativ enkätundersökning till elever i årskurs 9 på en skola utanför Stockholm. LÄS MER