Sökning: "ämneskunskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet ämneskunskaper.

  1. 1. BARNS PERSPEKTIV OCH BARNSYN I FORSKNING OM ARBETE MED DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN – en systematisk forskningsöversikt

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Anneli Tunberg; [2021-09-30]
    Nyckelord :barns perspektiv; barnsyn; digitala verktyg; Förskola;

    Sammanfattning : Barns delaktighet är ett område som lyfts som relevant både i förskolans läroplan och FN:s barnkonvention. För att nå barns delaktighet krävs att barns perspektiv beaktas, det vill säga att vuxna tar hänsyn till barns åsikter och tankar. LÄS MER

  2. 2. Flerspråkig undervisning av nyanlända elever – transspråkande i en språkintroduktionskontext

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Patricia Persson; [2021-09-02]
    Nyckelord :flerspråkiga resurser; transspråkande; translanguaging; nyanlända elever; svenska som andraspråk; Språkintroduktionsprogrammet;

    Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker transspråkande i undervisningen av flerspråkiga nyanlända elever på en gymnasieskolas Språkintroduktionsprogram med hjälp av följande frågor: Hur uppmuntras och används transspråkande av lärarna i undervisningen? På vilka sätt beskriver modersmålslärarna att flerspråkiga nyanlända elevers möjligheter till lärande påverkas av en undervisningspraktik som tillåter och uppmuntrar transspråkande? Forskning har visat att stöttning på modersmålet är en viktig faktor för nyanlända elevers skolframgång, samt har en positiv inverkan för andraspråkets utveckling. Modersmålslärarna blir därför betydelsefulla i undervisning som riktar sig till flerspråkiga nyanlända elever. LÄS MER

  3. 3. Varför läxor? En intervjustudie om lågstadielärares syn på matematikläxor

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Emma Frick; [2021-07-08]
    Nyckelord :Läxor; matematik; matematikläxa; syfte; lågstadiet; lågstadielärare; inställning;

    Sammanfattning : I den här intervjustudien synliggörs sju lågstadielärares inställning till matematikläxor, i vilket syfte matematikläxor ges och hur dem används i årskurs 1–3. Följande frågeställningar har varit utgångspunkt för uppsatsen: Vad påverkar lärares syn på matematikläxor, enligt dem själva? Vilka typer av matematikläxor använder lågstadielärare? I vilket syfte ger lågstadielärare matematikläxor? Med digitala semistrukturerade intervjuer har lärares reflektioner kring fenomenet samlats in och sedan synliggjorts genom en tematisk analys. LÄS MER

  4. 4. ”Jag måste läsa på som en idiot” – SO-lärare om ämneskunskaper och SO-ämnets struktur

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Amanda Modée; Anna Leirvik; [2021-06-03]
    Nyckelord :SO-lärare; ämneslärare; behörig; obehörig; ämneskunskaper; SMK; PCK; geografi; SO-ämnets organisering;

    Sammanfattning : Inom ramen för svensk ämneslärarutbildning kan man som mest bli behörig i tre ämnen, men som SO-lärare undervisar man ofta i alla fyra SO-ämnena. Denna studie undersöker detta glapp, genom att intervjua sju SO-lärare om hur de uppfattar denna organisering samt vilken betydelse kunskapsluckorna får för deras undervisning. LÄS MER

  5. 5. Lärares strategier för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling inom NO-undervisningen i årskurs 1–3

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

    Författare :Rebecca Erdösy Larsson; Pernilla Callmer; [2021]
    Nyckelord :Flerspråkiga elever; intervjuer; lärare 1–3; naturvetenskap; språk- och kunskapsutvecklande NO-undervisning; transspråkande;

    Sammanfattning : TIMSS rapporten från 2019 visar att elever i åk 4 som är utlandsfödda eller med utlandsfödda föräldrar, inte har lika höga resultat i naturvetenskap som eleverna med minst en svenskfödd förälder. Forskning visar att det förutsätts att elever har tillgång till ett speciellt fackspråk för att tillägna sig ämneskunskaper. LÄS MER