Sökning: "ämneslärare i samhällskunskap"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ämneslärare i samhällskunskap.

 1. 1. Flerspråkighet – tillgång eller begränsning? - en intervjustudie med ämneslärare i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Amanda Terlevic; [2019-04-03]
  Nyckelord :Syn på flerspråkighet; lärarutbildning; ämneslärare i samhällskunskap; kvalitativ intervju; språk- och kunskapsutveckling i samhällskunskap; modersmål; monolingvistisk norm; lärarroll; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur verksamma ämneslärare i samhällskunskap, examinerade från det nya lärarprogrammet som infördes 2011, talar om flerspråkighet och hur de arbetar språkutvecklande. Studien har en jämförande ansats då intervjuer har genomförts med lärare som läst lärarutbildningarna vid två olika lärosäten, varav ett har ett uttalat flerspråkighetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. “Ursäkta mig, vad betyder anspråk?” En jämförande studie av gymnasieelevers förståelse av akademiska ord

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Helje; [2017-09-04]
  Nyckelord :ordförståelse; akademiska ord; skolord; modersmål; andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra i vilken grad gymnasieelever med olika språklig bakgrund i årskurs 1 på studieförberedande program förstår akademiska ord. De akademiska orden som testas är hämtade från gymnasieläroböcker i svenska, religion respektive samhällskunskap. LÄS MER

 3. 3. Andraspråkselevers ordförståelse i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Tynell; [2014]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordförståelse; samhällskunskap; ämnesspecifika;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa L2-elevers ordförståelse av ämnesspecifika och ämnesneutrala ord i ämnet samhällskunskap i förhållande till L1-elevers ordförståelse.  Uppsatsen baseras på genomförda ordförståelsetest med 48 elever som studerar på Samhällsvetenskapsprogrammet samt på intervjuer med ämneslärare i samhällskunskap. LÄS MER

 4. 4. Andraspråksutveckling och ämnesundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Johansson; Elin Magnusson; [2010]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksutveckling; det sociokulturella perspektivet; flerstämmighet; språkpolicy;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera i vilken mån flerspråkiga elevernas språkutveckling uppmärksammas av ämneslärare i samhällskunskap på Mariagymnasiet. Med intervjuer samt observationer som valda metoder har tre samhällskunskapslärares undervisning fått stå i fokus i denna kvalitativa studie. LÄS MER