Sökning: "ämnesområden modersmål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ämnesområden modersmål.

  1. 1. Kommunikativa aktiviteter hos elever med annan språklig bakgrund En kvalitativ studie inom grundsärskolans ämnesområden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Pernilla Lundberg; Priya Mohlén Wendel; [2020-02-25]
    Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskola; ämnesområden modersmål; första- och andraspråk; flerspråkighet; kommunikation; interaktion; AKK;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats var att studera interaktioner där grundsärskoleelever med annan språklig bakgrund än svenska deltar. Studiens inriktning var på elevens kommunikation och hur pedagoger ger eleven möjligheter och verktyg till kommunicerande. LÄS MER