Sökning: "ämnesområden träningsskola"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ämnesområden träningsskola.

 1. 1. Att använda och anpassa ett kommunikationsstödjande observationsverktyg i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Natalie Hedvall; Holmblad Karin; [2021-02-08]
  Nyckelord :grundsärskola; ämnesområden träningsskola; icke-verbal kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; observationsverktyg; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how a research-based communication-supporting observation tool could be used and adapted for compulsory school for children with severe learning disabilities, focusing on interaction and communication between staff and students with mainly non-verbal communication. The research questions were intended to answer how the tool could be adapted and why, and how the participants experienced the collegial learning meetings and their communication with the students before and after them. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmetoder och strategier för att skapa delaktighet och inflytande i grundsärskolan. : Lärare berättar om sitt arbete inom grundsärskolans ämnesområden, inriktning träningsskolan.

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marie-Louise Elfstedt; [2016]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet; inflytande; delaktighetsmodellen; kommunikation; grundsärskola; träningsskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka några lärares strategier, inom grundsärskolan inriktning träningsskola, för att göra eleverna delaktiga i kommunikationen som sker under en skoldag samt vilka arbetsmetoder de använder för att utveckla elevernas inflytande över sin skolsituation.Studiens tillvägagångssätt är att låta verksamma lärare berätta om deras arbetsmetoder och strategier för att utveckla elevernas delaktighet och inflytande under skoldagen. LÄS MER

 3. 3. Den goda relationens betydelse : en aktionsforskning i grundsärskolan inriktning träningskola och gymnasiesärskolans individuella program.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Andersson; Gunilla Thorsson; [2015]
  Nyckelord :Aktionsforskning; formativ bedömning; goda relationer; kollegialt lärande; proximal utvecklingszon; ämnesområde språk; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera fyra teammedlemmars syn på hur den goda relationen mellan lärare och elever ligger till grund för att elever inom grundsärskolan inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program når upp till målen i läroplanen språk och kommunikation. Mer preciserat vill vi belysa teammedlemmars uppfattningar av goda relationers betydelse för måluppfyllelse inom ämnesområdet “språk och kommunikation”. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av elevers kunskapsutveckling i träningsskolan : Lärarnas syn på kartläggning, dokumentation och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Pettersson John; [2010]
  Nyckelord :Träningsskola; utvecklingsstörning; bedömning; pedagogisk kartläggning; dokumentation;

  Sammanfattning : Kvalitet i särskolan handlar enligt Skolverket (2001a) om de mål som formulerats för elevernas undervisning. Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare arbetar med bedömning av elevers kunskapsutveckling i träningsskolan. LÄS MER