Sökning: "ämnesspecifika ord"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden ämnesspecifika ord.

 1. 1. Språkutvecklande lärande i en mångkulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Linderoth; [2020]
  Nyckelord :Interaktion; Kooperativt lärande; skolspråk; undervisning; språkutvecklande lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utifrån två frågeställningar undersöka hur SO-lärare kan arbeta språkutvecklande för att stärka andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Det som undersökts är vilka metoder och vilka material verksamma lärare anser vara användbara i sin undervisning samt hur de anser sig kunna använda elevers tidigare erfarenhet för att stärka varandra. LÄS MER

 2. 2. Grammatikens vågor : Analys av ämnesspråk i läromedel för årskurs fem i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jenny Pettersson; Lovisa Petersson; Klara Andersson; [2020]
  Nyckelord :Disciplinary literacy; everyday language; Swedish subject; teaching material analysis; Ämnesspråk; svenskämnet; vardagsspråk; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera ämnesspråket i läromedel i svenskämnet för årskurs fem och analysera hur grammatiken beskrivs i tre läromedel. Analysmetoden som används är inspirerad av teorin Legitimation code theory med ett analysverktyg som bland annat mäter densitet och tyngdkraft i ett textinnehåll. LÄS MER

 3. 3. Tal och tanke : hur problemlösningsdiskurser förändras genom samarbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Susanna All Carreberg; Lina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :problemlösning; gemensam; lösningsstrategier; kommognition; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva processen som sker när elever arbetar tillsammans med en problemlösningsuppgift de tidigare inte kunnat lösa vid enskilt arbete. Fokus har varit på förändrad användning av Sfards (2008) nyckelbegrepp: ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser samt vilka diskursförändringar som synliggjorts. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mathilda Brandtmar; [2019]
  Nyckelord :SO-undervisning; Språkutveckling; Kunskapsutveckling; Ämnesundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 arbetar språkutvecklande i SO-ämnena för att stärka elevers skolspråk. Studien syftar också till att undersöka vilka arbetssätt och material som används samt vilken effekt det har på elevers språk- och kunskapsutveckling i SO-undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Hallberg; Madeleine Jönsson; [2019]
  Nyckelord :de samhällsorienterande ämnena; extra anpassningar; inkluderande undervisning; inkludering; kritiska perspektivet; kunskapsdomän; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra olika skolor i Malmö utformar sitt arbete med extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Både generella extra anpassningar men framförallt har vi undersökt om det finns specifika extra anpassningar i de samhällsorienterande ämnena. LÄS MER