Sökning: "ändamålsenligt urval"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden ändamålsenligt urval.

 1. 1. ”Alltså, det är ju… Det är bättre att fortsätta utan, även om det verkar coolt, häftigt och så…” : En kvalitativ studie om ungdomars inställning till narkotikaanvändning i en kommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Liza Sahlin; [2018]
  Nyckelord :adolescent; attitude; drug use; qualitative method.; ungdomar; inställning; narkotikaanvändning; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett narkotikafritt Sverige har under lång tid varit målet för den svenska folkhälsopolitiken. Att använda narkotika är, förutom skadorna för individen, även kostsamt och ett problem för samhället. Anledningarna till varför en individ använder narkotika är ett komplext samband mellan samhälleliga och individuella faktorer. LÄS MER

 2. 2. Släpp kontrollbehovet och låt automatiken göra jobbet : En kvalitativ studie om hur ett gränssnitt kan effektivisera publiceringsprocessen

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jessica Frithiof; Josefine Liljeblad; [2018]
  Nyckelord :Administration tool; DeLone and McLean IS Success Model; utility; content management system CMS ; user experience; qualitative research; case study; digitalization; news publishing; Administrationsverktyg; DeLone and McLean IS Success Model; användbarhet; content management system CMS ; användarupplevelse; kvalitativ studie; fallstudie; digitalisering; nyhetspublicering;

  Sammanfattning : Denna studie och uppsats har behandlat samt fokuserat på att synliggöra användarproblem och bearbeta dessa genom bakomliggande teorier kring olika systemegenskaper. Studien utgår från det aktuella administrationsverktyget Everyware. Verktyget Everyware används idag av tidningar och mediehus för att bygga upp och underhålla webbtidningar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av smärtskattning med smärtskattningsverktyg vid vård av patienter i livets slutskede : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Victoria Arell; Marwa Obeid; [2018]
  Nyckelord :Smärtskattning; Smärtskattningsverktyg; Livets slutskede; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Smärtskattning med smärtskattningsverktyg under sista levnadsveckan är en rekommenderad och högprioriterad indikator av Socialstyrelsen för en god palliativ vård i livets slutskede. Indikatorn registreras i Svenska palliativregistret där statistiken visar att patienter inte smärtskattas tillräckligt i livets slutskede, vilket kan leda till bristande smärtlindring och minskat välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Upplevd aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med depression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Eva Andersson; Martin Burström; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; occupational balance; relatives; depression; Arbetsterapi; aktivitetsbalans; anhöriga; depression;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva hur anhöriga till personer med depression upplever sin aktivitetsbalans och vilka strategier som främjar aktivitetsbalans. Studien antog en kvalitativ induktiv ansats för att fokusera på deltagarnas beskrivningar. Ändamålsenligt urval skedde utifrån kriterier. Sex deltagare ingick i studien. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser att vårda barn i behov av palliativ omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annica Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; palliativ vård; upplevelser; Barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Palliativ vård av barn blir aktuellt i de fall där den kurativa, medicinska, behandlingen inte längre räcker till. Sjuksköterskans roll är att främja barnets bästa samtidigt som denne måste involvera och stötta närstående i behandlingen. LÄS MER