Sökning: "ändamålsprincipen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ändamålsprincipen.

 1. 1. Ändamålet helgar (tvångs)medlen? - Om polisiär användning av tvångsmedel vid misstanke om ringa narkotikabrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Magnusson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; polis; tvångsmedel; ringa narkotikabrott; criminal law; police; coercive measures; petty drug offense; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1993 äger svensk polis rätt att använda de så kallade öppna tvångsmedlen husrannsakan, beslag, kroppsvisitation och kroppsbesiktning när det föreligger misstanke om ringa narkotikabrott. Integritetsskyddskommittén vittnade år 2007 om att Justitieombudsmannen och Justitiekanslern varje år får ta emot flera klagomål kring användningen av dessa tvångsmedel. LÄS MER

 2. 2. Fordrans uppkomst inom ramen för offentligt ackord : En analys av principerna för fastställandet av fordrans uppkomst enligt 3 kap. 3 § LFR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; Cindy Blom; [2017]
  Nyckelord :Fordrans uppkomst; offentligt ackord; lag om företagsrekonstruktion; lfr; företagsrekonstruktion; ändamålsprincipen; principen om den väsentliga grunden;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar en fordrans uppkomst och när den omfattas av ett offentligt ackord. När en fordran anses uppkommen vid offentligt ackord är en viktig fråga eftersom det är tidpunkten som utgör en skiljelinje för vilka fordringar som ska delta i ackordet eller ej. LÄS MER

 3. 3. Om fordrans uppkomst vid offentligt ackord

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Sinander; [2013-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar fordrans uppkomst vid offentligt ackord inom ramen för en företagsrekonstruktion. Tidpunkten för en fordrans uppkomst utgör skiljelinjen mellan de fordringar som ingår i ett offentligt ackord och övriga fordringar. LÄS MER

 4. 4.  Skiljelinjen mellan ärende och faktiskt handlande inom kriminalvården–       Definitioner, Tillämpbarhet och Rättsäkerhet 

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Carl-Johan Wase; [2008]
  Nyckelord :Kriminalvård; Ärende; Faktiskt handlande; Rättsäkerhet; Myndighetsutövning; Förvaltningslag;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett kriminalvårdsperspektiv redogöra för skiljelinjen mellan de förvaltningsrättsliga begreppen ärende och faktiskt handlande. Begreppen analyseras utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv, där fyra kriminalvårdsspecifika utgångspunkter (regler om personligt innehav i anstalt, undersökning av brev, avskildhetsplaceringar samt visitationer av bostadsrum) står i centrum för framställningen. LÄS MER

 5. 5. Polisavvisningar - tillämpning av UtlL 4:1, 4:2 och Schengen-samarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Stenkula; [2000]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder utlänningslagens sk polisavvisningar. Polisavvisningar är de avvisningar polisen beslutar om i anslutning till eller i nära anslutning till en utlännings ankomst till Sverige. LÄS MER