Sökning: "ändringsdirektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet ändringsdirektivet.

 1. 1. Rapporteringspliktiga arrangemang - Får den enskilde vägra lämna uppgifter utan risk för sanktion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Tale; [2021]
  Nyckelord :rapporteringspliktiga arrangemang; EU; DAC; DAC-6. skatt; beskattningsrätt; skatterätt; direkt beskattning; administrativt samarbete; mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 antog EU ett ändringsdirektiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, benämnt ”DAC 6”, med vilket ett regelverk om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang införs. Genom detta ändringsdirektiv ålades medlemsstaterna att införa regler med vilka skatterådgivare, och i vissa fall skattebetalare, förpliktas att till behörig myndighet rapportera vissa skatteupplägg som uppvisar någon av de i ändringsdirektivet uppräknade egenskaper som utgör en indikator på en potentiell risk för skatteflykt. LÄS MER

 2. 2. Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Utstationering; utstationerade arbetstagare; fri rörlighet för tjänster; utstationeringsdirektivet; ändringsdirektivet; kollektivavtal för utstationerade; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. LÄS MER

 3. 3. Hybrida missmatchningar med hybridföretag - En EU-rättslig analys av de svenska bestämmelserna avseende klassificering av företag samt ränteavdragsförbudsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Mik; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law: Skatterätt; Hybrida missmatchningar; Hybrid mismatches; Hybridföretag; Hybrid entities; Etableringsfriheten; Freedom of establishment; ATAD; Anti-tax avoidance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The tax treatment of different entities, within a jurisdiction, differs. If an entity is classified as transparent for tax purposes in one state and as opaque in another state, hybrid mismatches can arise. LÄS MER

 4. 4. Hybrida missmatchningar i Sverige och EU - Hur klassificeringen av finansiella instrument påverkar beskattning av gränsöverskridande transaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; Hybrida missmatchningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a globalized society border-crossing transactions increase in numbers, which also increases the opportunity for tax arbitrage. A common way to exploit differences in regulations and conduct advance tax planning through, is the use of hybrid financial instruments. This essay aims to account for these instruments and how they are regulated. LÄS MER

 5. 5. Konstlade upplägg och inte genuina arrangemang - En jämförelse av EU-domsolens praxis med moder- och dotterbolagsdirektivets skatteflyktsklausul

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Enocksson; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Court of Justice has for several years developed a case law regarding wholly artificial arrangements as a ground for justification to prevent tax avoidance. The last few years, EU has worked to prevent tax avoidance and the Parent- and Subsidiary directive has recently been amended by the introduction of a general anti-abuse rule (GAAR). LÄS MER