Sökning: "ängsmark"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet ängsmark.

 1. 1. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Hellman; [2021]
  Nyckelord :äng; ängsrobot; ängsskötsel; skötselteknik; parkförvaltning;

  Sammanfattning : Ambitionen och efterfrågan att i större utsträckning introducera ängsmark i urban miljö har de senaste 10 åren ständigt ökat. Ängsmark bidrar med flera kvalitéer och fördelar gällande biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och ett estetiskt värde avseende ytans rika blomning. LÄS MER

 2. 2. Från klippt gräsmatta till blommande äng : generella gestaltningsmodeller och platsanpassade koncept för nya ängsytor i Linköpings kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Axelsson; [2021]
  Nyckelord :ängar; gräsmatta; biologisk mångfald; tecken på omsorg; vegetationsbyggnad; skiss som metod; prototyper; referenslandskap; gestaltning; meadows; lawn; biodiversity; cues to care; vegetation design; sketching as a method; prototypes; reference landscapes; landscape desig;

  Sammanfattning : Fler och fler kommuner har de senaste åren börjat konvertera konventionella gräsmattor till ängsmark, med fokus på att främja vilda pollinatörer. Linkö�pings kommun är en av dessa, som i och med projektet har ställts inför vissa utmaningar gällande allmänhetens acceptans för de nya ängsytorna. LÄS MER

 3. 3. Funktionsfattig yta eller levande äng? : gestaltning och förvaltning av urban ängsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Johansson; Sara Lovisin; [2020]
  Nyckelord :urban miljö; ängsmark; biologisk mångfald; förvaltning; gestaltning;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning växer och städer tar upp mer yta på bekostnad av grönytor. Detta har en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Storskaliga jord- och skogsbruk, exploatering av naturresurser och förändrad markanvändning, bidrar till att många arter tar sin tillflykt till städer. LÄS MER

 4. 4. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2020]
  Nyckelord :pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Sammanfattning : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. LÄS MER

 5. 5. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Ingrid Björkman; [2020]
  Nyckelord :pocket parks; fickparker; biologisk mångfald; pollinatörer; stadsmiljöer; biodiversity; pollinator; urban spaces;

  Sammanfattning : Det här arbetet har gjorts med avsikten att ta reda på hur städer arbetar med pocket parks för att länka samman grönområden samt för att främja stadslevande pollinatörer. Ett av målen med arbetet är att ta reda på huruvida pocket parks kan bidra till en ökad biologisk mångfald i staden och således främja stadens pollinatörer. LÄS MER