Sökning: "åk f-3"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden åk f-3.

 1. 1. Ett lärarperspektiv på tidiga insatser för elever i åk F-3 som är i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Rosberg; Sophie Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :diskurs; grundläggande taluppfattning; grundskolans tidiga år; lärarperspektiv; matematiksvårigheter; scaffolding; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka tidiga insatser som finns att tillgå för de elever som är i eller riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Vidare har det även varit av intresse att studera vilka diskurser som framträder när lärare talar om tidiga insatser och hur dessa fungerar. LÄS MER

 2. 2. Lärares användning av tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter i F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Glamin; Fanny Jensen; [2022]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; tidiga insatser; aktivitetsteori; aktivitetssystemet; subjekt; objekt; arbetsfördelning; gemenskap; instrument; regler;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån lärares perspektiv undersöka vilka tidiga insatser som görs i matematikundervisningen för elever i matematiksvårigheter, samt att ta reda på hur dessa insatser ser ut avseende omfattning och pedagogiskt material. För att besvara syftet har två frågeställningar formulerats: Vilka interventioner beskriver lärare som tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter i åk F-3? samt Hur beskriver lärare de tidiga insatserna i relation till omfattning och pedagogiskt material?   Inledningsvis redogörs för tidigare forskning som belyser olika former av matematiksvårigheter, tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter samt relationen mellan lärares kompetens och tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Medvetenhet om ord : En studie om undervisning av ord och begrepp för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :annika Wiberg Storkamp; [2022]
  Nyckelord :Explicit undervisning; ordinlärning; språklig tillgänglighet; språklig sårbarhet; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wiberg Storkamp, Annika (2022). Medvetenhet om ord- En studie om undervisning av ord och begrepp för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande i läs-, skriv- och språkutvecklingssyfte för elever med adhd och/eller autism i åk F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefine Kvist; Viktoria Larsson; [2022]
  Nyckelord :kooperativt lärande; adhd; autism; anpassning; svenskundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att få vetskap om hur F-3-lärare anser att arbetsmetoden kooperativt lärande gynnar eller missgynnar läs-, skriv- och språkutvecklingen hos elever med svårigheter likt adhd och autism. Studien är av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur på schemat : En studie om lärares didaktiska val i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tina Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :litteraturdidaktik; litteraturundervisning; förskoleklass till årskurs 3; kunskapssyn; erfarenhetspedagogik; Malmgrens ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Beroende på lärares ämnes- och kunskapssyn kan de välja bort eller prioritera delar som de själva anser bör inkluderas i undervisningssammanhang. Tidigare forskning visar att litteraturundervisningen genom tiden har färgats av en kunskapssyn där läsning ska bidra till att utveckla elevernas personlighet, att skapa goda medborgare och att den litteratur som ska läsas i skolan bör bidra till elevernas fortsatta utveckling att ”göra rätt”. LÄS MER