Sökning: "ålder i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 457 uppsatser innehållade orden ålder i förskolan.

 1. 1. Högläsning, hur då? Ett utvecklingsarbete om pedagogernas förhållningssätt och läsmiljöns påverkan på barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Svanström; Malin Olsbrand; [2024-02-29]
  Nyckelord :Utvecklingsarbete; språkutveckling; högläsning; läsmiljö; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med det här utvecklingsarbetet är att tydliggöra hur högläsning och läsmiljön kan främja barns språkutveckling. Högläsning och samtal kring boken är av stor vikt redan i tidig ålder och det bör förekomma som en planerad aktivitet. Säljö (2014) påpekar vikten av att se språket som ett medierande redskap. LÄS MER

 2. 2. En antirasistisk förskola. En litteraturstudie om förskolans arbete med antirasism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Strömberg; Sabrina Pijuk; [2024-02-26]
  Nyckelord :Rasifiering; Rasism; Antidiskrimineringsarbete; Pedagogens förhållningssätt och Pedagogiskt ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftar till att undersöka vad tidigare forskning erhåller om antirasistiskt arbete i förskolan. Förskolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag och arbetslaget ska aktivt samverka för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar om skogen som lärmiljö : En kvalitativ studie om förskollärares olika uppfattningar om skogen som lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Wikström; Julia Strand; [2024]
  Nyckelord :Forest; gross motor skills; perceptions; phenomenography; preschool; Fenomografi; förskola; grovmotorik; skogen; uppfattningar;

  Sammanfattning : The study will be based on a qualitative method with a focus on describing seven preschool teachers' different perceptions of the forest as a learning environment for all age groups in preschool. Further in this work, we want to contribute knowledge about the forest's possibilities for gross motor development, learning and influence for all children in preschool. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares stöttning i den proximala utvecklingszonen för särskilt begåvade barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Marie Karlsson; Stina Strömner; [2024]
  Nyckelord :Differentiation; gifted children; preschool; sociocultural theory; support; Differentiering; förskola; sociokulturell teori; stöd; särskilt begåvade barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares syn på stöd till särskilt begåvade barn i förskolan. Särskild begåvning är ett område där det råder kunskapsbrist och är något som behöver synliggöras i samhället. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling i förskolans pedagogiska dokumentation och skillnader mellan åldersgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Oscar Borsiin-Borring; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom svensk förskola varierar barngruppernas sammansättning, inte minst vad gäller ålder. Eftersom barns utveckling och lärande kontinuerligt ska dokumenteras och följas upp i kvalitetsutvecklande syfte i förskolan, så väcker mitt intresse för att undersöka hur barns språkutvecklingsdokument i relation till barngruppens ålderssammansättning. LÄS MER