Sökning: "ålderism"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet ålderism.

 1. 1. "Vart tar alla IT-människor vägen efter 60?" : En kvalitativ studie om äldres upplevelse av att arbeta inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Hien Teoh; Jennica Robertsson; [2020]
  Nyckelord :ålderism; äldre; stereotyper; pension; age management; motivation;

  Sammanfattning : I Sverige sker en demografisk förändring vilket innebär att andelen äldre i befolkningen ökar. Förklaringar till detta är minskade födelsetal och att människor lever allt längre. Detta innebär då att andelen i arbetsför ålder minskar. LÄS MER

 2. 2. Attityder till äldre personer med alkoholmissbruk : En enkätstudie besvarad av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med missbruks- och beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Amalia Sunna-Niia; Cindy Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Ageism; Alcohol; Attitudes; Elderly; Social Constructionism; Social Work; Alkohol; Attityder; Social konstruktionism; Socialt arbete; Ålderism; Äldre;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om det förekommer negativa attityder till äldre personer med alkoholmissbruk bland socialsekreterare och i så fall i vilken utsträckning, samt om det finns adekvata insatser att tillgå och om detta erbjuds till målgruppen. Studiens syfte besvarades med hjälp av en enkätstudie där intentionen var att studien skulle resultera i en totalundersökning, varpå samtliga små kommuner i mellersta Sverige (med under 15 000 invånare) tillfrågades att delta. LÄS MER

 3. 3. Den sociala konstruktionen av ålder i LVM-domar : Inkluderas alla personer med missbruksproblematik på lika villkor i den svenska tvångsvårdslagstiftningen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sabina Carlsson; Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :LVM; LVM-domar; förvaltningsrätten; tvångsvård; missbruksproblematik; ålderism;

  Sammanfattning : I tidigare forskning framhålls att missbruksproblematik bland äldre personer ökar, samtidigt som de i låg utsträckning bereds vård för problematiken. Enligt svensk lag har socialtjänsten ansvaret för att individer som har missbruksproblematik ska få stöd för att bli fri sitt missbruk. LÄS MER

 4. 4. De äldre, vi andra och CoVid-19 : En kritisk diskursanalys om äldres framställan i media i samband med CoVid-19  rekommendationerna under perioden 16-22 mars 2020.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jessica Häggkvist; Jenny Rosvall; [2020]
  Nyckelord :Ageism; Older people; Elderly; Massmedia; Discourse; Norman Fairclough; Critical discourse analyzis; CoVid-19; Agediscrimination; Coronacirus; Ålderism; Äldre människor; Äldre; Massmedia; Diskurs; Norman Fairclough; Kritisk diskursanalys; CoVid-19; Coronavirus; Åldersdiskriminering;

  Sammanfattning : När ett Coronavirus uppdagades i Kina fick det stor medial uppmärksamhet och den 11 mars 2020 klassade Världshälsoorganisationen virusspridningen som en pandemi. Förenta Nationerna slog i april 2020 larm om ett världsproblem som ökat kraftigt i samband med rekommendationerna till äldre personer i och med CoVid-19, nämligen åldersdiskriminering. LÄS MER

 5. 5. Att bemöta psykisk ohälsa i äldreomsorg : En kvalitativ studie om ålderism bland undersköterskor.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elsa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :ageism; nursing home; elderly care; mental illnness; Social Sciences;

  Sammanfattning : To encounter mental illness within elderly care – A qualitative study on ageism amongst nurses. The essay aims to examine how nurses within Swedish nursing homes talk about mental illness amongst elderly; together with analysing the result, explaining how ageism expresses itself in the conversation and which impact ageism can have in the care of elderly. LÄS MER