Sökning: "ålderstest"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ålderstest.

  1. 1. Beslutsanalys av medicinska åldersbedömningar inom asylprocessen

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

    Författare :Mikael Elenius; [2018]
    Nyckelord :age assessment; age determination; age test; decision analysis; decision model; unaccompanied refugee; refugee; asylum seekers; utility; åldersbedömning; åldersbestämning; ålderstest; beslutsanalys; beslutsmodell; ensamkommande; flykting; asylsökande; nytta;

    Sammanfattning : Här presenteras ett ramverk för beslutsanalytisk metod baserad på principen om maximering av den förväntade nyttan gällande värdering av olika alternativ för åldersbedömning av ensamkommande inom asylprocessen. Med detta ramverk som utgångspunkt görs en jämförelse mellan ett antal metoder (mognad hos visdomstand, knäled och handled samt Rättsmedicinalverkets metod baserad på både visdomstand och knäled) för medicinsk åldersbedömning. LÄS MER