Sökning: "årskurs 1–3"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden årskurs 1–3.

 1. 1. Trivselns Mysterium : En kvantitativ jämförelsestudie mellan kommunala- och friskolor

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Persson; Mirnes Aljic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka trivsel och känsla av sammanhang i ämnet Idrott och hälsa bland elever i årskurs 9 på kommunala skolor respektive friskolor i Haninge kommun. För att uppnå studiens syfte har nedanstående frågeställningar formulerats: ● Förekommer det skillnader i elevernas trivsel i Idrott och hälsa-ämnet mellan kommunala- och friskolor? ● Förekommer det skillnader i elevernas känsla av sammanhang mellan kommunala och friskolor? ● Finns det ett samband mellan elevernas känsla av sammanhang och trivsel på Idrott och hälsa-ämnet? Metod Elevernas trivsel och känsla av sammanhang (KASAM) undersöks med hjälp av en kvantitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Motivation och multiplikation : En kvantitativ studie om vad som motiverar elevers inlärning av multiplikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lukas Svorén; [2021]
  Nyckelord :Multiplikation; motivation; inre motivation; yttre motivation; autonom motivation; kontrollerad motivation; självbestämmande teori;

  Sammanfattning : En kvantitativ studie har genomförts om hur elevers motivationen påverkas vid multiplikationsberäkning av läromedelstypiska multiplikationsuppgifter  i årskurs fyra respektive espektive årskurs sex. I studien lyfts även skillnader och likheter mellan årskurserna. LÄS MER

 3. 3. Uppfattat talspråk för barn med olika modersmål under försämrade förhållanden skapat av ljudkodning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lovisa Harald; [2021]
  Nyckelord :Semantik; Fonologi; Noise vocoding Ljudkodning ; Modersmål; Barn; Talspråk;

  Sammanfattning : Varje dag använder vi människor vårt språk, i former som är både auditiva och visuella. Många av dessa situationer och scenarion som uppstår i dagens samhälle kan försämra dessa förhållanden av språket och vår förståelse för det. LÄS MER

 4. 4. Variation i matematikundervisningen : en studie baserad på enkäter där lärare och elever beskriver deras användning av arbetsformer och arbetssätt i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Amanda Engdahl; Kim Björk; [2021]
  Nyckelord :Variation in the teaching of mathematics; Social factors; Physical factors; Variation i matematikundervisning; Sociala faktorer; Fysiska faktorer;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie redogör för hur variationen ser ut inom matematikundervisningen på en högstadieskola i Sverige genom att deltagande lärare och elever (13 – 15 år gamla) genom två enkätundersökningar fått beskriva hur vanligt förekommande olika arbetsformer och arbetssätt är i matematikundervisningen. Studien baseras på 198 elevsvar på elevenkäten och 6 lärarsvar på lärarenkäten. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i tidig läs- och skrivinlärning i förskoleklass och årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ann-Helen Stålbring; [2021]
  Nyckelord :Digital teknik; digital utveckling; digital förmåga; ASL - Att skriva sig till läsning; STL – Skriva sig till lärande; appar och webbaserade program; F-3.;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har ett stort informationsflöde genom den digitalisering som är gjord och som ständigt är under utveckling. I denna digitalisering finns det många olika användningsområden och i skolan finns det många ämnen med olika arbetssätt. LÄS MER