Sökning: "årskurs 4–6"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden årskurs 4–6.

 1. 1. Vilken påverkan har funktionellt skrivande på elevers skrivutveckling? : En kvantitativ textanalys av elevtexter i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Rask; Susanne Paulsson Yildiz; [2022]
  Nyckelord :Funktionellt skrivande; Socialsemiotiska perspektivet; Skrivutveckling; Tidiga skolår; Textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om vilken påverkan funktionellt skrivande har på elevers skrivutveckling. Studien görs inom ett projekt där man genomfört en intervention för funktionellt skrivande där interventions- och kontrollklasser jämförs. LÄS MER

 2. 2. Storleken har visst en betydelse : En kvantitativ studie om sambandet mellan relationsskapande och klasstorlek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Paulsson Yildiz; Johanna Rask; [2021]
  Nyckelord :Relationsskapande; Klasstorlek; Enkät; Gruppsykologi; Ramfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om sambandet mellan relationsskapande, mellan lärare och elev, och klasstorleken. De frågor som undersöks är; Hur bedömer lärarna relationerna i klassen?; Vilka faktorer anser lärarna påverkar relationsskapande till eleverna i klassen?; Vilken inställning har lärarna till klasstorlek i allmänhet och den egna klasstorleken i synnerhet?; Hur ser relationen mellan relationsskapande och klasstorleken ut? Undersökningen är kvantitativ i form av en webbenkät med slutna frågor. LÄS MER

 3. 3. Varierande kunskapsnivåer och tidsbrist : En enkätstudie om lärarnas anpassningar, stödinsatser samt upplevda utmaningar i arbetet med svenska som andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Bergström; Madeleine Jeppsson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; sociokulturellt perspektiv; stöttning; enkät; anpassningar; pedagogiska utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur lärare i årskurserna 1–6 beskriver att de planerar och lägger upp sin undervisning för elever med svenska som andraspråk. Utifrån studien vill vi generara ny kunskap om lärares uppfattningar kring stöd i undervisningen, samt vilka utmaningar de upplever i arbetet med SVA-undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Sånt är livet : En studie om elevers uppfattningar av liv och levande organismer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jesper Jonasson; [2019]
  Nyckelord :Biologi; elevers uppfattningar; liv; levande; kriterier för liv;

  Sammanfattning : Det har tidigare visat sig att lärare under biologilektioner ofta använder sig av begreppet liv som om detta vore ett självklart fenomen (Keeley, 2002) och enligt läroplanen ska elever lära sig skilja på levande organismer och icke levande omgivning (Skolverket, 2011). Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs 4 har om fenomenet liv. LÄS MER

 5. 5. Att få ihop en berättelse Utveckling och bedömning av narrativ förmåga hos elever i årskurs 1

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sanna Hellgren; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: narrativ förmåga; makronivå; Multilingual Assessment Instrument for Narratives LITMUS-MAIN ; bedömningsstöd; Nya Språket lyfter!; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka huruvida elevers berättande förändras under höstterminen i årskurs 1, och hur bedömningsstödet Nya Språket lyfter! (Skolverket, 2016a) bidrar till lärares bedömning av makronivå i muntliga narrativer. Metod: 46 elever deltog. LÄS MER