Sökning: "årskurs 4-6"

Visar resultat 1 - 5 av 784 uppsatser innehållade orden årskurs 4-6.

 1. 1. En analys av lärares syn på våld i undervisningsmaterial : Hur resonerar lärare kring användandet av Hungerspelen med dess våldsinnehåll i klassrummet för årskurs 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lily Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Adaption; Hungerspelen; Lärare; Undervisningsmaterial; Våld;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Läromedel i svenskundervisningen – är det tillräcklig för att uppnå kunskapskraven? : En kvalitativ innehållsanalys kring innehållet i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Lindkvist; Marcus Moore; [2021]
  Nyckelord :Centralt innehåll; didaktik; kunskapskrav; läromedel; svenska; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen handlar om att analysera ett läromedel i ämnet svenska för att se om det är möjligt att uppnå kunskapskraven för betyget E i slutet på årskurs sex samt täcka alla delar av det centrala innehållet för svenska i årskurs 4–6 genom att enbart arbeta efter läromedlet. Om det inte skulle vara möjligt skulle vi även redovisa för vilka delar som saknas och hur det kan kompletteras. LÄS MER

 3. 3. Helklassdiskussioner om bråk i grundskolans årskurs 4-6 : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Camilla Kling; [2021]
  Nyckelord :Bråk; bråkförståelse; begreppsförståelse; matematiska samtal; resonemang; klassrumsdialog.;

  Sammanfattning : Denna studies fokus ligger på helklassdiskussioner inom det matematiska ämnet bråk i grundskolans årskurs 4-6. Syftet med studien är att belysa matematiklärares tankar kring vad som är viktigt att tänka på vid helklassdiskussioner, och vad som upplevs som svårt. LÄS MER

 4. 4. Lärande i biologi genom samverkan : Hur externa aktörer kan bidra till mellanstadieelevers kunskapsutveckling i biologiämnet genom utomhuspedagogiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Petter Viborgh; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; externa aktörer; biologi; lärande; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogiska aktiviteter är något som kan komplettera elevers lärande, inte minst i biologiundervisning. I Sverige såväl som andra länder finns olika externa aktörer som i samverkan med skolor bedriver undervisning genom utomhuspedagogiska aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Namngeografisk undervisning i årskurs 4–6 : En kvalitativ intervjustudie om hur lärares didaktiska val kommer till uttryck i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Wahlén; Johanna Sjövall; [2021]
  Nyckelord :didactic; geography; name geography; school; teachers;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate teachers´ teaching of name geography and based on this contribute with discussion that can develop the didactics of geography. The subject of geography has been debated in the discourse of the school for a long time. LÄS MER