Sökning: "årskurs F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade orden årskurs F-3.

 1. 1. "Lärare har idag frihet att själva välja läromedel..." : En kvantitativ enkätundersökning om lågstadielärares användning av läromedel och eventuella ramfaktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michaela Eriksson; Ellinor Wollner; [2024]
  Nyckelord :Matematikundervisning; lågstadiet; läromedel; lärobok; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att presentera hur användningen av läromedel i matematikundervisningen ser ut på lågstadiet samt i vilken utsträckning det finns faktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Detta gjordes med en kvantitativ ansats där insamlingsmetoden var webbenkät. LÄS MER

 2. 2. När språket utgör ett hinder i matematikinlärningen : En fenomenologisk intervjustudie om hur lärare i årskurs f-3 beskriver arbetet med språklig sårbarhet i matematikundervinsningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Anvret; Emma Ejdre; [2024]
  Nyckelord :Boksamtal; läsförståelse; pragmatismen; svenskundervisning; Aidan Chambers; John Dewey;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs F-3 resonerar kring arbetet med elever i språklig sårbarhet i matematikämnet. Denna studie är relevant då forskning visar att kommunikation och samspel är en viktig del i lärandet av matematik. LÄS MER

 3. 3. ”Eftersom lärande är kommunikation måste man kommunicera för att lära” : Lärares arbete med boksamtal i låg- och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Rebecca Edqvist; Paulina Gatu; [2024]
  Nyckelord :Boksamtal; textsamtal; literacy; dialogisk läsning;

  Sammanfattning : Svenska elevers läsförståelse har enligt den senaste PISA-mätningen (2022) visat ett dalande resultat som idag motsvarar samma nivåer som under mätningen år 2012 då de lägsta nivåerna för elevers läsförståelse utmättes. PIRLS-mätningen 2021 vittnar om ett likartat resultat, som berör elever i grundskolan, med försämrade resultat i läsförståelse inom både skönlitteratur och sakprosa. LÄS MER

 4. 4. "Man kan inte rodda i det själv..." En kvalitativ studie om samarbete och ansvar för elevers matematiklärande i årskurs F-3.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :David Brunhage; [2023-08-07]
  Nyckelord :jurisdiktion; matematiksvårigheter; speciallärare; specialpedagog; samarbetskultur;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur klasslärare och specialresurser samarbetar kring elever i matematiksvårigheter inom årskurs F-3. Specialresurs används i texten som ett begrepp som inte gör skillnad på yrkesgrupperna speciallärare och specialpedagog. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot en likvärdig och stärkt sexualundervisning - Lärares perspektiv på det nya läroplansändringarna gällande sexualitet, samtycke och relationer i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jennie Carlsson; [2023-01-18]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; läroplan; årskurs F-3; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Det sker läroplansändringar inför 2022 gällande kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer där årskurserna F-3 blir berörda. Syftet med följande studie är därför att undersöka hur grundskolelärare inom F-3 definierar sexualitet, samtycke och relationer samt vilka faktorer som påverkar grundskolelärares implementering av kunskapsområdet. LÄS MER