Sökning: "årskurs F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden årskurs F-3.

 1. 1. ”Har vi ens teknik?”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Nielsen; [2019-03-08]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; yngre elever; F-3.;

  Sammanfattning : Metod: Metodval för denna studien är enskilda intervjuer som genomfördes med elever i en årskurs 3. Medgivandeblanketter skickades ut till eleverna och vårdnadshavare. Totalt deltog 12 elever i intervjuerna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där både bilder och frågor hade förberetts. LÄS MER

 2. 2. Det ska vara en utmaning, men inte för svårt : En studie om hur fem lärare organiserar sin undervisning med matematisk problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Sejla Ukic; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; matematisk problemlösning; organisation; samarbete; uppgifter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärares perception av matematisk problemlösning i årskurs F-3 samt hur lärare strukturerar upp sin undervisning och på vilket sätt de väljer problemlösningsuppgifterna. För att besvara studiens forskningsfrågor utfördes en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare. LÄS MER

 3. 3. I have a dream : En kvalitativ studie av hur åtta lärare arbetar med muntlig framställning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vendela Söderberg; Isabell Svensson; [2019]
  Nyckelord :attityd; F-3; förberedelse; muntlig framställning; progression; psykologisk utveckling; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare använder för att utveckla elevers förmåga att behärska muntlig framställning i ämnet svenska. För att kunna studera detta genomförde vi åtta intervjuer med lärare som är verksamma eller nyligen har undervisat i årskurserna 1–3. LÄS MER

 4. 4. Läsundervisning inom svenskämnet i årskurs 1 : En kvalitativ studie av lärares läsundervisning i svenskämnet i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Madeleine Söderberg; [2019]
  Nyckelord :läsinlärning; läsundervisning; läsutveckling; läsinlärningsmetoder; sociokulturellt perspektiv; lågstadiet F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1 motiverar sina val när det gäller att utveckla barnens läsförmåga i ämnet svenska. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och data samlas in genom semistrukturerade intervjuer samt observationer. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Jansson; Sanne Andersen; [2019]
  Nyckelord :elementary school; elevers lärande; outdoor education; outdoor learning; primary school; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten innehåller samlad empiri från artiklar och litteratur inom genren utomhuspedagogik. Utgångspunkten har varit att ta reda på vilken betydelse utomhuspedagogik har för grundskoleelever i årskurs F-3 inom NO-ämnena. LÄS MER