Sökning: "årsredovisningar sekundärdata"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden årsredovisningar sekundärdata.

 1. 1. Finansiell projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen - En studie om praktisk projekthanteringen och tillämpningen av finansiella prestationsmått

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Johansson; Joel Hörnelius; [2020-07-01]
  Nyckelord :Finansiella prestationsmått; nettonuvärde; projekthantering; projektprocess; prenumerationsbaserad intäktsmodell; KPI; SaaS-bolag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mjukvarubranschen och spelindustrin är nära besläktade med varandra och grundar sig i stort på samma teknik varvid de möter likartade utmaningar. Båda branscherna har sett en transformation till att i högre grad bestå av större aktörer med snabb teknologisk utveckling och allt mer komplexa investeringsportföljer. LÄS MER

 2. 2. Svenska allmännyttiga bostadsbolag - Sambandet mellan CSR-arbete och upplysningar om CSR i bolagens årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Karlsson; Elin Strandberg Andersson; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR-arbete; CSR-upplysningar; Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag; Legitimitetsteorin; Voluntary disclosure theory;

  Sammanfattning : Det har blivit ett allt större fokus på företags arbete med corporate social responsibility (CSR). Denna uppsats har som syfte att studera sambandet mellan svenska allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolags CSR-arbete och mängden CSR-upplysningar i deras årsredovisningar. LÄS MER

 3. 3. Bättre sent än aldrig – eller? : En kvantitativ studie om årsredovisningars aktualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emil Hansson; Linn Nielsen; [2020]
  Nyckelord :Timeliness; Annual report; Unlisted companies; Lead time; Aktualitet; Årsredovisning; Onoterade företag; Lead time;

  Sammanfattning : Syfte: “Studiens syfte är att undersöka vad som förklarar svenska onoterade företags benägenhet att lämna in sin årsredovisning i ett tidigt eller sent skede”.   Metod: I denna kvantitativa studie har sekundärdata samlats in från databasen Retriever. LÄS MER

 4. 4. Goodwillnedskrivningars relevans : En studie avseende relevansen hos nedskrivningar av goodwill bland svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Bladh; Daniel Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Goodwill impairment; goodwill; relevance; cash flow prediction; cash flow; IFRS 3; IAS 36; Nedskrivning av goodwill; goodwill; relevans; prognostisering av framtida kassaflöde; kassaflöde; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relevance of goodwill impairment when predicting future cash flow regarding Swedish publicly listed companies on Nasdaq Stockholm. To investigate this, we serve to conclude the relationship between goodwill impairment and future cash flow and its incremental effect when predicting future cash flow. LÄS MER

 5. 5. Affärsmässighet i kommunala bostadsaktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Andersson; Jennelie Kalin; [2020]
  Nyckelord :“Affärsmässiga principer”; municipal housing limited companies; “allmännyttan”; owner directives; economic development; financial analysis; SFS 2010:879; institutional theory; legitimacy theory; Affärsmässiga principer; kommunala bostadsaktiebolag; allmännyttan; ägardirektiv; ekonomisk utveckling; finansiell analys; SFS 2010:879; institutionell teori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2011 infördes Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär en förändring för de kommunala bostadsaktiebolagen i form av att de nu inte omfattas av självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte, utan skulle nu agera enligt affärsmässiga principer. LÄS MER