Sökning: "åsa vildblomma"

Hittade 1 uppsats innehållade orden åsa vildblomma.

  1. 1. Välkommen till verkligheten -om självbild, samspel och delaktighet i grundskolan

    Kandidat-uppsats,

    Författare :åsa vildblomma; [2012]
    Nyckelord :självbild; samspel; delaktighet;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med studien är att utforska hur elever som inte nått grundskolans mål för gymnasiebehörighet harupplevt sin skolgång och hur de upplever att skolan har påverkat deras självbild samt vilka möjligheter dehar haft för delaktighet och samspel med andra.Metoden har varit kvalitativa intervjuer och deltagande observationer där två elever på ett LVU-hem harsärskilt studerats. LÄS MER