Sökning: "åsikter kring betyg"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden åsikter kring betyg.

 1. 1. Bildskapandets kraft att återuppliva : Auktoriserade bildterapeuters och erfarna bildläraresföreställning och åsikter om hälsoarbete och bildterapeutiska metoder i skolan ochbildundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sanna Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Art therapy; art creation; mental illness.; Bildterapi; bildskapande; elevhälsan; livskunskap; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa intervjustudien undersöker jag med diskurspsykologiska metoder deattityder som bildlärare och bildterapeuter har kring tanken på eventuella införande avbildterapeutiska metoder i skolan och bildundervisningen. Syftet med studien är att utforskatvå olika diskurser, det bildpedagogiska och det bildterapeutiska och dess eventuella plats iskolan. LÄS MER

 2. 2. Några gymnasielärares och gymnasieelevers åsikter kring de nationella proven

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Reyyan Ayhan; [2020]
  Nyckelord :nationella prov; intervju; enkät; gymnasielärare; gymnasieelever; gymnasieskolan; svenska;

  Sammanfattning : Avsikten med examensarbetet är att få kunskap om vad gymnasielärare har för åsikter kring nationella provens syfte och utformning, hur de nationella proven påverkar undervisningen i svenska samt vad de anser om nationella proven när det gäller betyg och bedömning. Ytterligare ämnar sig studien att få kunskap om vad gymnasieelever i årskurs 3 har för uppfattningar kring de nationella provens utformning och dess betydelse. LÄS MER

 3. 3. Nationell likvärdighet i slöjdämnets betygsättning : Vad lärarna efterfrågar för stöd, för att större likvärdighet i betygsättningen inom slöjdämnet ska nås

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Charlotta Jonsson; Nilla Lénárt; [2019]
  Nyckelord :sloyd; grading; equivalance; equivalent; subject of sloyd; custom; national equivalence; slöjd; betygsättning; likvärdighet; slöjdämnet; praxis; bedömning; betyg; nationall likvärdighet;

  Sammanfattning : Efter att vi i flera olika sammanhang uppmärksammat att slöjdlärare tolkar läroplanens styrdokumnet olika och att det på grund av detta uppstår olikheter i betygsättningen ville vi undersöka och synliggöra dessa frågor. Syftet med vår studie var att belysa slöjdlärares uppfattningar kring likvärdigheten i betygsättningen samt synliggöra vad slöjdlärarna anser krävs för en större likvärdighet nationellt. LÄS MER

 4. 4. Program för digitala prov : Och hur programmet möter kraven som ställs när det används i gymnasieskolan

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Jackson; [2018]
  Nyckelord :Program för digitala prov; BYOD; Bring Your Own Device; SEB; Safe Exam Browser; Transforming Exams;

  Sammanfattning : Under de senaste två årtionden har det blivit en drastisk ökning av privat ägda laptops. Detta har öppnat för nya möjligheter som bring your own device (BYOD) digitala prov i skolan. Men med detta blir nedlåsning av datorn inför digitalt prov ännu viktigare. LÄS MER

 5. 5. Kombinationen hållbarhet och lönsamhet: önsketänkande? : En kvantitativ studie om Sverigefonders hållbarhet och finansiella prestation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emilia Levander; Susanne Hellström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den första hållbara fonden i Sverige startades under 1960-talet och i dag finns det ett hundratal hållbara fonder att investera i. Huruvida hållbara fonder presterar sämre eller bättre jämfört med traditionella fonder finns det skilda åsikter om. LÄS MER