Sökning: "åsikter kring betyg"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden åsikter kring betyg.

 1. 1. Nationell likvärdighet i slöjdämnets betygsättning : Vad lärarna efterfrågar för stöd, för att större likvärdighet i betygsättningen inom slöjdämnet ska nås

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Charlotta Jonsson; Nilla Lénárt; [2019]
  Nyckelord :sloyd; grading; equivalance; equivalent; subject of sloyd; custom; national equivalence; slöjd; betygsättning; likvärdighet; slöjdämnet; praxis; bedömning; betyg; nationall likvärdighet;

  Sammanfattning : Efter att vi i flera olika sammanhang uppmärksammat att slöjdlärare tolkar läroplanens styrdokumnet olika och att det på grund av detta uppstår olikheter i betygsättningen ville vi undersöka och synliggöra dessa frågor. Syftet med vår studie var att belysa slöjdlärares uppfattningar kring likvärdigheten i betygsättningen samt synliggöra vad slöjdlärarna anser krävs för en större likvärdighet nationellt. LÄS MER

 2. 2. Program för digitala prov : Och hur programmet möter kraven som ställs när det används i gymnasieskolan

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Jackson; [2018]
  Nyckelord :Program för digitala prov; BYOD; Bring Your Own Device; SEB; Safe Exam Browser; Transforming Exams;

  Sammanfattning : Under de senaste två årtionden har det blivit en drastisk ökning av privat ägda laptops. Detta har öppnat för nya möjligheter som bring your own device (BYOD) digitala prov i skolan. Men med detta blir nedlåsning av datorn inför digitalt prov ännu viktigare. LÄS MER

 3. 3. Kombinationen hållbarhet och lönsamhet: önsketänkande? : En kvantitativ studie om Sverigefonders hållbarhet och finansiella prestation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emilia Levander; Susanne Hellström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den första hållbara fonden i Sverige startades under 1960-talet och i dag finns det ett hundratal hållbara fonder att investera i. Huruvida hållbara fonder presterar sämre eller bättre jämfört med traditionella fonder finns det skilda åsikter om. LÄS MER

 4. 4. Vilket är betygets funktion? : vilka åsikter har gymnasielärare och elever om betygets funktion?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christoffer Ly; [2015]
  Nyckelord :Betyg; betygets funktion; åsikter kring betyg; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad gymnasielärare och gymnasieelever på en skola i Mellansverige har för åsikter om betygets funktion. Studien utfördes med två gymnasielärare och två gymnasieklasser som informanter. Med lärarna utfördes intervjuer medan enkäter delades ut till eleverna. LÄS MER

 5. 5. Elevers upplevelse av betyg i årskurs 6: En studie kopplad till sammansatt betyg inom de naturorienterande ämnena

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amalia Karlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i hur elever känner och tänker kring betyg. Bak-grunden till valet av ämne grundar sig i den heta politiska debatt som pågår rörande betyg idagens skola. LÄS MER