Sökning: "återblick"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet återblick.

 1. 1. Unga vuxnas erfarenheter av grundskola kontra särskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann Christin Kyhlström; Alexandra Anderblad; [2017]
  Nyckelord :elevers upplevelser av skolgång; lindrig intellektuell funktionsnedsättning; grundskola byte grundsärskola; kvalitativ studie; livsberättelser; integrering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra sex ungdomars egna erfarenheter och upplevelser av sin skoltid i grundskola och sedan i särskola. Medialt har särskolan fått ett dåligt rykte. I denna studie låg fokus på att lyfta fram elevernas egna erfarenheter av både grundskola och särskola och hur de har upplevt skoltiden. LÄS MER

 2. 2. Det parallella kriget : En studie om arbetet kring psykiska påfrestningar hos journalister och fotografer som verkat i krigs- och konfliktzoner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Niclas Belfrage; Carl Midbeck; [2017]
  Nyckelord :Journalist; psykisk ohälsa; krigsjournalistik; utrikeskorrespondent;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mediehusen arbetar för att motverka permanenta psykiska skador för utrikeskorrespondenter och utrikesmedarbetare som har befunnit sig i, och rapporterat från konfliktzoner eller oroliga områden. Uppsatsens utformning har sin grund i nio kvalitativa intervjuer med journalister och fotografer som befunnit sig i och rapporterat från oroliga områden och väpnade konflikter. LÄS MER

 3. 3. Låt den som undervisar utan omsorg kasta första stenen! : En hermeneutisk studie av examensförordningens betydelse för professionalisering i svensk grundsärskola

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ola Randau; [2017]
  Nyckelord :Examination requirements; compulsory school for pupils with intellectual disabilities; knowledge development; heed; shifting of perspective; professionalization; relational pedagogics; sociocultural perspective; Examensförordning; grundsärskola; kunskapsutveckling; omsorg; perspektivskifte; professionalisering; relationell pedagogik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Fem år har passerat sedan Läroplan för grundsärskolan 2011, LGRSÄR11 (Skolverket, 2016), infördes. Denna läroplan innebar ett tydligt fokusskifte från att som tidigare ha en något mer omsorgsorienterad verksamhet till att istället arbeta på ett mer kunskapsinriktat sätt. LÄS MER

 4. 4. Den frivilliga redovisningen av humankapitalet : En jämförelse mellan tre sektorer på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Andersson; Pikulik Ewelina; [2017]
  Nyckelord :Human capital; Disclosure index; Humankapital; Disclosure Index;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Trots att humankapital ofta ses som en tillgång, får den inte tas upp i balansräkningen. Istället får företag frivilligt presentera information rörande personal i övriga delar i sina årsredovisningar. Vad för typ av information, och hur den ska redovisas, bestämmer företagen själva. LÄS MER

 5. 5. Till skydd mot skada - En teoretisk systematisering och en praktisk prövning av intresse- och skadebegreppen vid kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Sterner; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsvetenskap; Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Liksom samhällsmedborgarna behöver förhålla sig till straffrätten, bör också staten behöva förhålla sig till densamma genom att ramar uppställs för när straffrätten kan användas. En sådan ram är att kriminalisering får användas för att förhindra att skada uppkommer på ett skyddsintresse. LÄS MER