Sökning: "återblick"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet återblick.

 1. 1. Charlson and Rx-Risk Comorbidity Indices – A Correlation Analysis

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen; Stockholms universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Stefanie Antonilli; Lydia Embaie; [2020]
  Nyckelord :Comorbidity; Charlson Comorbidity Index; Rx-Risk; Look-backs; Correlation; Komorbiditet; Charlson Komorbiditetsindex; Rx-Risk; Återblick; Korrelation;

  Sammanfattning : The objective of this study was to investigate the utilization of the diagnose-based Charlson Comorbidity Index (CCI) and the medication-based Rx-Risk Comorbidity Index on Swedish administrative data. Data was collected over a ten-year period from the National Patient Register and the National Prescribed Medication Register on 3609 respondents from the national public health survey 2018, aged 16-84 and registered in Stockholm County. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxnas erfarenheter av grundskola kontra särskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann Christin Kyhlström; Alexandra Anderblad; [2017]
  Nyckelord :elevers upplevelser av skolgång; lindrig intellektuell funktionsnedsättning; grundskola byte grundsärskola; kvalitativ studie; livsberättelser; integrering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra sex ungdomars egna erfarenheter och upplevelser av sin skoltid i grundskola och sedan i särskola. Medialt har särskolan fått ett dåligt rykte. I denna studie låg fokus på att lyfta fram elevernas egna erfarenheter av både grundskola och särskola och hur de har upplevt skoltiden. LÄS MER

 3. 3. Det parallella kriget : En studie om arbetet kring psykiska påfrestningar hos journalister och fotografer som verkat i krigs- och konfliktzoner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Niclas Belfrage; Carl Midbeck; [2017]
  Nyckelord :Journalist; psykisk ohälsa; krigsjournalistik; utrikeskorrespondent;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mediehusen arbetar för att motverka permanenta psykiska skador för utrikeskorrespondenter och utrikesmedarbetare som har befunnit sig i, och rapporterat från konfliktzoner eller oroliga områden. Uppsatsens utformning har sin grund i nio kvalitativa intervjuer med journalister och fotografer som befunnit sig i och rapporterat från oroliga områden och väpnade konflikter. LÄS MER

 4. 4. Låt den som undervisar utan omsorg kasta första stenen! : En hermeneutisk studie av examensförordningens betydelse för professionalisering i svensk grundsärskola

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ola Randau; [2017]
  Nyckelord :Examination requirements; compulsory school for pupils with intellectual disabilities; knowledge development; heed; shifting of perspective; professionalization; relational pedagogics; sociocultural perspective; Examensförordning; grundsärskola; kunskapsutveckling; omsorg; perspektivskifte; professionalisering; relationell pedagogik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Fem år har passerat sedan Läroplan för grundsärskolan 2011, LGRSÄR11 (Skolverket, 2016), infördes. Denna läroplan innebar ett tydligt fokusskifte från att som tidigare ha en något mer omsorgsorienterad verksamhet till att istället arbeta på ett mer kunskapsinriktat sätt. LÄS MER

 5. 5. Den frivilliga redovisningen av humankapitalet : En jämförelse mellan tre sektorer på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Andersson; Pikulik Ewelina; [2017]
  Nyckelord :Human capital; Disclosure index; Humankapital; Disclosure Index;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Trots att humankapital ofta ses som en tillgång, får den inte tas upp i balansräkningen. Istället får företag frivilligt presentera information rörande personal i övriga delar i sina årsredovisningar. Vad för typ av information, och hur den ska redovisas, bestämmer företagen själva. LÄS MER