Sökning: "återföreningsprincipen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet återföreningsprincipen.

 1. 1. Användandet av de juridiska möjligheterna vårdnadsöverflyttning och adoption i relation till svensk samhällsvård. : The Use of the Legal Possibilities Custody Transfer and Adoption in Relation to the Swedish Social-care

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Björk; Linus Thomassen; [2016]
  Nyckelord :Adoption; vårdnadsöverflyttning; barnets bästa; återföreningsprincipen; kontinuitetsprincipen; mot förälders vilja;

  Sammanfattning : I Sverige finns barn som placerats i familjehem med liten eller ingen möjlighet till att ånyo bo i föräldrahemmet. Många av dessa barn växer upp under otrygga och instabila förhållanden. Den rättsliga grundprincipen är återförening mellan barn och förälder. Och är något som eftersträvas. LÄS MER

 2. 2. Barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar : En studie av domar från tingsrätten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Olsson; [2012]
  Nyckelord :Barns bästa; socialkonstruktionism; barns behov; familjehemsplacering; vårdnadsöverflyttning; återföreningsprincipen; kontiunitetsprincipen;

  Sammanfattning : Titel: ”Barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar” – En studie av domar från tingsrätten.Författare: Jenny OlssonSyfte: Syftet med studien är att undersöka konstruktionen av barns bästa i tingsrättens domar gällande vårdnadsöverflyttningar. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa- särskilt om nationell adoption och vårdnadsöverflyttning för familjehemsplacerade barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Björkeroth; [2009]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta examensarbete har varit barnets bästa och hur detta på främsta sätt kan tillvaratas för barn som under en längre tid varit placerade i ett familjehem. I enlighet med svensk rätt är det i första hand föräldrarna (föräldern) som skall vara vårdnadshavare och ha det primära ansvaret för barnet. LÄS MER

 4. 4. Familjehemsplacerade barns rätt till en familj för livet- Återförening och planering för varaktighet i svensk och engelsk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Andersson; [2007]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att jämföra hur lagstiftaren i svensk och engelsk rätt har försökt tillgodose familjehemsplacerade barns behov av varaktiga relationer och en fast tillvaro. Vikt läggs även vid att undersöka hur respektive lands reglering förhåller sig till Europakonventionens och Barnkonventionens bestämmelser. LÄS MER

 5. 5. Rätten till trygghet, tillhörighet och identitet - vårdnadsöverflyttningar i ett barnperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Nyberg; [2006]
  Nyckelord :Familjerätt; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete behandlar, utifrån ett barnperspektiv, vårdnadsöverflyttningar av barn placerade i familjehem. I arbetet belyses också några av de konsekvenser som kan följa av en vårdnadsöverflyttning. LÄS MER