Sökning: "återföreningsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet återföreningsprincipen.

 1. 1. Hemma bra men borta bäst? - Tvångsomhändertagande av barn och intresseavvägningar vid vårdens upphörande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cecilia Rådelius; [2019]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; förvaltningsrätt; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år tvångsomhändertas tusentals barn av socialnämnden och placeras för vård enligt LVU i ett familjehem. Att tvångsvårda ett barn är mycket ingripande, men vad innebär egentligen ett sådant omhändertagande? Vad kan barnets familj göra och vad har socialnämnden för skyldigheter för att möjliggöra ett upphörande av vården? Ställs barnkonventionen mot EKMR i någon del av processen och vad innebär detta? Utgångspunkten är att vård av barn ska bedrivas i enlighet med principen om barnets bästa och återföreningsprincipen, men vad innebär dessa principer och vad händer när de inte stämmer överens? Frågeställningarna ovan har besvarats i ett led att uppfylla uppsatsens två syften. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadsöverflyttning : Faktorer och kärnfamiljsideal?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lydia Sahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Custody transfer; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : I det svenska barnskyddssystemet ses omhändertaganden och placering utanför hemmet för barn som en sista utväg och flera insatser ska ges i syfte att stärka kärnfamiljen och undvika omhändertaganden. Barn ska i systemet som absolut huvudregel växa upp med sina biologiska föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Flyttningsförbud - en studie av gällande rätt med beaktande av Sveriges inkorporering av barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jessica Bergström; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; socialrätt; Flyttningsförbud i LVU; centrala principer inom den sociala barnavården; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar gällande rätt vad avser flyttningsförbud i 24 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmer om vård av unga, LVU. Flyttningsförbud är ett förbud för vårdnadshavarna att flytta hem sitt barn från ett familjehem. Det är en väldigt ingripande åtgärd i både barnens och föräldrarnas liv. LÄS MER

 4. 4. Användandet av de juridiska möjligheterna vårdnadsöverflyttning och adoption i relation till svensk samhällsvård. : The Use of the Legal Possibilities Custody Transfer and Adoption in Relation to the Swedish Social-care

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Björk; Linus Thomassen; [2016]
  Nyckelord :Adoption; vårdnadsöverflyttning; barnets bästa; återföreningsprincipen; kontinuitetsprincipen; mot förälders vilja;

  Sammanfattning : I Sverige finns barn som placerats i familjehem med liten eller ingen möjlighet till att ånyo bo i föräldrahemmet. Många av dessa barn växer upp under otrygga och instabila förhållanden. Den rättsliga grundprincipen är återförening mellan barn och förälder. Och är något som eftersträvas. LÄS MER

 5. 5. Barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar : En studie av domar från tingsrätten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Olsson; [2012]
  Nyckelord :Barns bästa; socialkonstruktionism; barns behov; familjehemsplacering; vårdnadsöverflyttning; återföreningsprincipen; kontiunitetsprincipen;

  Sammanfattning : Titel: ”Barns bästa vid vårdnadsöverflyttningar” – En studie av domar från tingsrätten.Författare: Jenny OlssonSyfte: Syftet med studien är att undersöka konstruktionen av barns bästa i tingsrättens domar gällande vårdnadsöverflyttningar. LÄS MER