Sökning: "återfall kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden återfall kriminalitet.

 1. 1. Insatser utifrån behov eller kön? : En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete för kvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kei Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Criminal justice; Gender; Women offenders; Brottsförebyggande arbete; Genus; Kriminalvård; Kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie har varit att undersöka hur yrkesverksamma inom Kriminalvården arbetar med kvinnliga klienter för att förebygga återfall i kriminalitet samt fortsatt brottslighet. Studien har baserats på tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom Kriminalvården, samtliga kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Att upphöra med den kriminella livsstilen : En kvalitativ studie av KRIS anställdas erfarenheter av att upphöra med kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Aji Rohey Secka; Amaal Ahmed Ali; [2021]
  Nyckelord :KRIS; criminality; deviance; recidivism; social environment; KRIS; kriminalitet; avvikande; återfall i brott; sociala omgivning;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att öka kunskap och förståelse kring de medverkande faktorer som resulterar till upphörandet av en kriminell livsstil hos KRIS anställda. Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer med individer som är anställda hos KRIS för att få en djupare förståelse kring processen om att bryta med kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. ”MÅNGA BÄCKAR SMÅ” : En kvalitativ studie av studie- och yrkesvägledares arbete med frihetsberövade

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Klint; John Poulsen Frölander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för arbetet som studie- och yrkesvägledare gör me frihetsberövade. Arbetet utgår ifrån följande tre forskningsfrågor; Hur arbetar studie- och yrkesvägledare som vägleder frihetsberövad? Vad anser studie- och yrkesvägledare är det viktigaste dem kan göra för att minska återfallsrisken hos frihetsberövade personer? Hur ser möjligheterna till vägledning ut för en frihetsberövad person? Arbetets tidigare forskning visar på vägledarens arbete med att motivera klienter till utbildning, samt att utbildning är en central funktion för att minska frihetsberövades återfall i brott. LÄS MER

 4. 4. Vägen in till samhället : - Erfarenheter av återintegration efter avtjänat fängelsestraff

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Haija Jameel; [2021]
  Nyckelord :Återintegration; kriminalitet; exkludering; förutsättningar vid frigivning; socialt kapital; re-integration; crime; social exclusion;

  Sammanfattning : Studien undersöker tidigare kriminellas upplevelser av problem, svårigheter att integreras i samhället efter avtjänat fängelsestraff och vad för strategier som tagits till för att öka möjligheten för återintegration. Studien är av kvalitativ ansats och har bestått av semi-strukturerade intervjuer med fem individer som avtjänat flera fängelsestraff och som i dag känner sig integrerade i samhället. LÄS MER

 5. 5. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER