Sökning: "återställande"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet återställande.

 1. 1. Rättvis omställning : En narrativ studie om Norrlands industriomvandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Maja Renntun; Emma Nord; [2022]
  Nyckelord :Just transition; climate transformation; climate goals; European green deal; industrial transformation; justice claims; narrative; policies; national climate policy; regional development; local responsibility; Rättvis omställning; klimatomställning; klimatmål; EU:s gröna giv; industriomvandling; rättviseanspråk; narrativ; policys; nationell klimatpolitik; regional utveckling; kommunalt ansvar;

  Sammanfattning : För att stödja regioner och industrier att minska växthusgasutsläppen och nå Europeiska unionens mål om klimatneutralitet till år 2050 har EU tagit fram färdplanen “Den gröna given” och fonden för en rättvis omställning (FRO). FRO syftar till att minska negativa socioekonomiska konsekvenser som följer av omställningen mot mindre kolintensiva processer i sårbara regioner och industrier. LÄS MER

 2. 2. Restaureringsarbetets utbredning i Sverige : en utvärdering av databasen Åtgärder i Vatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Ossian Nordell; [2022]
  Nyckelord :Restaureringsåtgärder; Huvudåtgärder; Åtgärdstyper; Åtgärder; Uppföljning; Funktionsbedömning;

  Sammanfattning : Definitionen av restaurering är att det syftar till en direkt positiv påverkan på ekosystemen efter att en åtgärd har genomförts. Restaurering används som svar på antropogen miljöpåverkan på ekosystem genom restaureringsprogram, restaureringsprojekt och restaureringsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Transition Towards More Circular Manufacturing Systems : The prerequisites for a successful progression with the support of Industry 4.0

  Master-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Maryam Sharifzad; [2022]
  Nyckelord :Circular Economy; Industry 4.0; Digital Technology; Circular Manufacturing Systems; Prerequisites; Successful Transition; Cirkulär Ekonomi; Industri 4.0; Digital Teknik; Cirkulära Tillverkningssystem; Förutsättningar; Framgångsrik Övergång;

  Sammanfattning : As the awareness of the impact of human activities on the environment, economy, and society has been brought to spotlight during the last decades, sustainable development has gained ever-increasing attention around the world. While industrial revolutions are critical for the efficiency of meeting customer needs, it is also crucial to address and reverse the depletion of Earth’s resources. LÄS MER

 4. 4. Åtkomst och återställande vid fel i entreprenaden : ett entreprenadrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tony Löflund; [2022]
  Nyckelord :entreprenad; åtkomst; åtkomstarbeten; återställande; återställandearbeten; fel; avhjälpande; felavhjälpande; självhjälp;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utreda förutsättningarna kring åtkomst- och återställandeåtgärder inom ramen för ett felavhjälpande. Uppsatsen avser att till-skapa en bild på grundval av den svenska rätten, dels i fråga om entreprenörens skyldighet att låta utföra åtkomst- och återställandearbeten, dels avseende bestäl-larens rätt att låta utföra motsvarande avhjälpandeåtgärder på entreprenörens be-kostnad. LÄS MER

 5. 5. Hur beskrivs aktivitetsbalans i studier med kvantitativ design? : En Scoping Review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linn Ahlsgård; Emelie Callenryd; [2022]
  Nyckelord :Activity; Environmental factors; Health and wellbeing; Interpersonal factors; Occupational therapy; Scoping review; Sociodemographic; Aktivitet; Arbetsterapi; Hälsa och Välbefinnande; Interpersonella Faktorer; Omgivningsfaktorer; Scoping review; Sociodemografi;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns allt fler studier inom området “Aktivitetsbalans” inom Arbetsterapin. Studier lyfter associationer till aktivitetsbalans inom olika livsområden men än finns få studier som sammanställer Forskningsläget kring dessa associationer. LÄS MER