Sökning: "återställandearbeten"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet återställandearbeten.

  1. 1. Åtkomst och återställande vid fel i entreprenaden : ett entreprenadrättsligt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Tony Löflund; [2022]
    Nyckelord :entreprenad; åtkomst; åtkomstarbeten; återställande; återställandearbeten; fel; avhjälpande; felavhjälpande; självhjälp;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utreda förutsättningarna kring åtkomst- och återställandeåtgärder inom ramen för ett felavhjälpande. Uppsatsen avser att till-skapa en bild på grundval av den svenska rätten, dels i fråga om entreprenörens skyldighet att låta utföra åtkomst- och återställandearbeten, dels avseende bestäl-larens rätt att låta utföra motsvarande avhjälpandeåtgärder på entreprenörens be-kostnad. LÄS MER