Sökning: "återvinning miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden återvinning miljö.

 1. 1. Varför källsorterar vi? : En kvalitativ studie om drivkrafterna bakom källsortering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Kerstin Ellefsson; [2019]
  Nyckelord :Källsortering; hushållsavfall; drivkrafter; moral; rutin.;

  Sammanfattning : Resursuttagen i Sverige är cirka fyra gånger större än vad som på lång sikt anses vara hållbart. I takt med att befolkningen växer ökar mängden hushållsavfall vilket har lett till att avfallshanteringen idag är en viktig del inom arbetet mot en mer hållbar miljö. LÄS MER

 2. 2. Styrmedel, ekonomi och insamling – hur påverkas avfallsmängderna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lovisa Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Hushållsavfall; avfallsminimering; återvinning; styrmedel; ekonomiska faktorer; insamlingssystem Domestic waste; waste minimisation; recycling; incentives; economic factors; waste collection systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När avfall kommer på tal, inte bara inom avfallsbranschen, finns idag ett stort fokus på att minska de totala avfallsmängderna och att öka utsorteringen av återvinningsbart material. Trots det ökar de nationella avfallsmängderna. LÄS MER

 3. 3. Effekter av den svenska skatten på kemikalier i viss elektronik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Peter Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Elektronik; skatt; kemikalier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : 3AbstractThis study primarily aims at identifying whether the Swedish excise tax on certain electronic products have had an effect regarding the chemical content of such products since its implementation in mid-2017. The tax is meant to reduce the presence of dangerous flame retardants in the affected products, that otherwise risk harming the public or the environment. LÄS MER

 4. 4. EU:s nya engångsplastdirektiv : Ett effektivt miljöstyrmedel?

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annelie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Engångsplastdirektiv; Miljöstyrmedel; Människors hälsa; Miljö; EU-rätt; Cirkulär ekonomi; Plast;

  Sammanfattning : Den ökande kortvariga användningen av plast i kombination med plastens långa nedbrytningstid samt bristande utformning för återanvändning/återvinning har bidragit till att dagens plastanvändande är ineffektivt och ohållbart. För att driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi har EU-parlamentet röstat fram ett nytt direktiv som särskilt angriper det globalt erkända problemet med plastnedskräpning i marina miljöer. LÄS MER

 5. 5. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joanna Ederyd; Sara Aneljung; [2019]
  Nyckelord :avfall; konsumtion; nedskräpning; återbruk och återvinning;

  Sammanfattning : Återvinningsstationen är den plats vi går till för att slänga förpackningar och tidningar som vi inte längre har nytta av eller som anses vara förbrukade. För många är dessa platser förknippade med ljudet av krossat glas, öllukt och smuts på kläder och händer. LÄS MER