Sökning: "återvinning ventilation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden återvinning ventilation.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. Att bygga energisnålt med olika ventilationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fanney Bengtsdottir; Christel Hagerup Norrman; [2018]
  Nyckelord :NNE-house; exhaust air ventilation F ; exhaust air heat pump FVP ; FTX; thermal comfort; air quality; moisture; heat output; energy consumption; economy; NNE-hus; frånluftsventilation F ; frånluftsvärmepump FVP ; FTX; termisk komfort; luftkvalitet; fukt; effektbehov; energibehov; ekonomi;

  Sammanfattning : Ett ventilationssystem i en byggnad ska tillföra en tillräcklig mängd frisk luft och skapa ett undertryck för att minska fuktrelaterade problem. Idag finns flera typer av ventilationssystem tillgängliga, några med värmeåtervinning, vilka bidrar med olika funktioner och begränsningar. LÄS MER

 3. 3. Avvikelser mellan projekterad och verifierad energiprestanda för nyproducerade lågenergibyggnader : En studie av AB Bostäders svårigheter att leva upp till uppsatta energikrav i deras nybyggda flerbostadshus

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sebastian Gustafsson; Gösta Jansson; [2017]
  Nyckelord :Low energy buildings; Energy performance of buildings; Hot water recirculation; District heating; energy calculation; Lågenergibyggnader; Energiprestanda; VVC; Fjärrvärme; Energiberäkning;

  Sammanfattning : EUs direktiv för energiprestanda innebär att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara nära-nollenergibyggnader. De stundande kraven innebär att beställare måste skärpa sina energikrav vid upphandling av flerbostadshus. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av befintliga fastigheter och nyproduktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Freja Milton; [2016]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Energioptimering; Befintliga byggnader; Nyproduktion; Energikartläggning; Ventilation; Inneklimat Energy optimized; Energy efficiency; Existing buildings; New construction; Energy audit; Energy calculations; Existing real estate; Indoor climate; Science General;

  Sammanfattning : Bostäder och lokaler utgör 39 % av Sveriges totala energiomsättning. Enligt EU-direktiv; ”Direktivet om Energieffektivisering”, 2012/27/EU ska energiomsättningen i fastigheter minska med 20 % fram till år 2020. För att detta mål ska kunna nås behöver befintliga fastigheter och nyproduktion börja energioptimeras. LÄS MER

 5. 5. Energianvändning i mejeriverksamhet : En fallstudie vid Wermlands Mejeri AB med fokus på elanvändning och kylbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Staffan Johansson; [2016]
  Nyckelord :Energy survey; Efficiency; Dairy; SEC; Milk; Cream; Energikartläggning; Energieffektivisering; SEC; Mejeri; Fallstudie; Mjölk; Grädde;

  Sammanfattning : Mjölkindustrin är en av världens största industrier, och är den snabbaste växande sektorn inom lantbruksnäring. Varje år produceras cirka 800 miljoner ton mjölk världen över, varav svenskar årligen konsumerar cirka 150 kg mejeriprodukter per person. LÄS MER