Sökning: "återvinning"

Visar resultat 1 - 5 av 570 uppsatser innehållade ordet återvinning.

 1. 1. Förskolebarns uppfattningar om hushållsavfalls nedbrytningsprocess : En studie om förskolebarns uppfattningar i samband med organiskt ochoorganiskt avfalls nedbrytningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ida Johansson; [2021]
  Nyckelord :Degradation process; variation theory; waste; perceptions; experience; Nedbrytningsprocess; variationsteori; avfall; uppfattningar; erfarenheter;

  Sammanfattning : One of the biggest environmental issue on our planet is waste that have unnaturally ended up in our nature. By giving the younger children a certain understanding of why we need to take care of our planet, a greater commitment tosustainable development can be created. LÄS MER

 2. 2. Återanvändning i förskolan ur ett hållbarhetsperspektiv : Förskollärarens arbetssätt gällande återanvändning med fokus på källsorteringsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Caroline Zettergren; [2021]
  Nyckelord :Arbetssätt; Förskola; Hållbar utveckling; Källsorteringsmaterial; Återanvändning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att bidra med insikter i förskoleverksamhetens arbetssätt gällande hållbar utveckling, med fokus på återanvändning av källsorteringsmaterial. Studiens syfte undersöks genom tre frågeställningar som lyder, hur ser förskollärare på återanvändandet av källsorteringsmaterial? Hur arbetar förskollärare med återanvändning? Vilka kunskaper anser förskollärarna att barnen får med sig genom arbetet med återanvändning? Metoden som används i studien är kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Ett VattenåterVinnande mejeri : En fallstudie på ett mejeri

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hampus Nilsson Bergström; Lukas Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Mejeri; Vatten; Återvinning; BOD7; Osmos; SBR; SDG; Produktkondensat;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie utförd på uppdrag av Arla ostmejeri i Kalmar med syfte att undersöka om en minskning av den höga vattenförbrukningen på anläggningen är genomförbar. För att svara på studiens frågeställning har samtal med systemtekniskt kunnig personal på mejeriet tillsammans med egen efterforskning och studiebesök utförts. LÄS MER

 4. 4. Development of an interatomic potential for the study of the thermodynamic properties of oxide coumpounds containing americium

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Simon Orlat; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For the purpose of americium recycling, the effect of americium content on the nuclear fuel behaviour needs to be investigated. Atomic scale simulations and classical molecular dynamic simulations provide a tool of choice for the study of thermophysical properties of the nuclear fuel. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER