Sökning: "åtgärdande arbete mot mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden åtgärdande arbete mot mobbning.

 1. 1. Elevhälsans arbete mot mobbning : Det förebyggande och åtgärdande arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Ankargren; Anna Sjöö; [2019]
  Nyckelord :Mobbning; elevhälsa; kränkande behandling; förebyggande; åtgärdande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att få en ökad kunskap för elevhälsans arbete mot mobbning samt vad elevhälsan har för syn på mobbning gällande bidragande faktorer och konsekvenser. Vi avgränsade oss till att endast intervjua elevhälsan på låg- och mellanstadiet. LÄS MER

 2. 2. Mellan den ytliga lagen och det djupa nätet En kvalitativ studie om skolkuratorers beskrivningar av deras arbete mot kränkningar och mobbning på nätet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Isabelle Lund; Sofie Persson; [2018]
  Nyckelord :Skolkurator; kränkningar och mobbning på nätet; samverkan; förutsättningar; åtgärdande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers förutsättningar till att arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet i grundskolans förskoleklass till årskurs sex. Studien belyser hur deras juridiska och organisatoriska förutsättningar påverkar handlingsutrymmet att arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet, samt även hur skolkuratorer bedriver det förebyggande och åtgärdande arbetet. LÄS MER

 3. 3. Salutogenetiskt/hälsofrämjande i en Elevhälsas arbete mot kränkningar och trakasserier : - Fokusgruppstudie utifrån fenomenografisk utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marie Hansson; [2015]
  Nyckelord :Salutogenes; Hälsofrämjande arbete; Hälsofrämjande skola; implementering; mobbning; kräkningar och trakasserier; fungerande program.;

  Sammanfattning : Skolan är en av de viktiga frågorna i politiska sammanhang.Elevhälsan har i uppdrag att vara stödjande för elevernas utveckling mot utbildnings målen, de ansvarar också för att minska kränkningar och trakasserier. Men det har även i förankring i skolans olika intuitioner. LÄS MER

 4. 4. Mobbning : Utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Mobbning; Kränkning; Lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Mobbning är ett vanligt förekommande problem i våra skolor idag, vilka kan få allvarliga konsekvenser för de inblandade. Det är därför viktigt att lärare på bästa sätt arbetar förebyggande och åtgärdande mot mobbning och annan kränkande behandling. Det är även en lärares uppdrag och skyldighet att göra i sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. På eget ansvar. : En studie om gymnasieskolors val kring hur de arbetar förebyggande och åtgärdande vid mobbning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Malin Åberg; Desireé Rajala Johansson; [2014]
  Nyckelord :förebyggande arbete; åtgärdande arbete; mobbning; trenätsteori; Cardell; gymnasieskola; likabehandlingsplan; arbetsmodell; val; behov; orsak; strategi.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ intervjustudie med utgång ifrån tre skolor i Kalmar län för att undersöka deras arbetssätt för att förebygga mobbning. I skolans värdegrund blir det tydligt att mobbning inte är ett accepterat beteende inom och utanför skolverksamhetens ramar. LÄS MER